Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Ποιά ήταν η πόλις Ashkelon;

ΙησούςΝαυή 13 3 από Σιώρ, του κατέναντι της Αιγύπτου, έως των ορίων της Ακκαρών προς βορράν, τα οποία αριθμούνται εις τους Χαναναίους. αι πέντε ηγεμονίαι των Φιλισταίων, των Γαζαίων, των Αζωτίων, των Ασκαλωνιτών, των Γετθαίων και των Ακκαρωνιτών, και η των Αυϊτών·...
Κριταί 1 18 Ο Ιούδας εκυρίευσε και την Γάζαν και τα όρια αυτής, και την Ασκαλώνα και τα όρια αυτής, και την Ακκαρών και τα όρια αυτής...
Κριταί 14 19 Και επήλθεν επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου· και κατέβη εις Ασκάλωνα και εφόνευσε τριάκοντα άνδρας εξ αυτών, και έλαβε τα ιμάτια αυτών, και έδωκε τας στολάς εις τους εξηγήσαντας το αίνιγμα. Και εξήφθη ο θυμός αυτού, και ανέβη εις τον οίκον του πατρός αυτού...
Α' Σαμουήλ 6 17 Αύται δε ήσαν αι αιμορροΐδες αι χρυσαί, τας οποίας οι Φιλισταίοι απέδωκαν προσφοράν περί ανομίας εις τον Κύριον· της Αζώτου μία, της Γάζης μία, της Ασκαλώνος μία, της Γαθ μία, της Ακκαρών μία·...
Β' Σαμουήλ 1 20 Μη αναγγείλητε εις την Γαθ, μη διακηρύξητε εις τας πλατείας της Ασκάλωνος, μήποτε χαρώσιν αι θυγατέρες των Φιλισταίων, μήποτε αγαλλιάσωνται αι θυγατέρες των απεριτμήτων·...
Εκκλησιαστής 12 11 Οι λόγοι των σοφών είναι ως βούκεντρα και ως καρφία εμπεπηγμένα υπό των διδασκάλων των συναθροισάντων αυτούς· εδόθησαν δε παρά του αυτού ποιμένος...
Ιερεμίας 25 20 και πάντα τον σύμμικτον λαόν και πάντας τους βασιλείς της γης Ουζ και πάντας τους βασιλείς της γης των Φιλισταίων και την Ασκάλωνα και την Γάζαν και την Ακκαρών και το υπόλοιπον της Αζώτου,...
Ιερεμίας 47 5 Φαλάκρωμα ήλθεν επί την Γάζαν· η Ασκάλων απωλέσθη μετά του υπολοίπου της κοιλάδος αυτών. Έως πότε θέλεις κάμνει εντομάς εις σεαυτήν;...
Ιερεμίας 47 7 Πως να ησυχάσης; διότι ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν παραγγελίαν κατά της Ασκάλωνος και κατά της παραθαλασσίου· εκεί διώρισεν αυτήν...
Αμώς 1 8 Και θέλω εξολοθρεύσει τον κάτοικον από της Αζώτου και τον κρατούντα το σκήπτρον από της Ασκάλωνος, και θέλω στρέψει την χείρα μου εναντίον της Ακκαρών και το υπόλοιπον των Φιλισταίων θέλει απολεσθή, λέγει Κύριος ο Θεός...
Σοφονίας 2 4 Διότι η Γάζα θέλει εγκαταλειφθή και η Ασκάλων θέλει ερημωθή· θέλουσιν εκδιώξει την Άζωτον εν καιρώ μεσημβρίας και η Ακκαρών θέλει εκριζωθή...
Σοφονίας 2 7 Και το παράλιον τούτο θέλει είσθαι διά το υπόλοιπον του οίκου Ιούδα· εκεί θέλουσι βόσκει· εν τοις οίκοις της Ασκάλωνος θέλουσι καταλύει το εσπέρας· διότι Κύριος ο Θεός αυτών θέλει επισκεφθή αυτούς και αποστρέψει την αιχμαλωσίαν αυτών...
Ζαχαρίας 9 5 Θέλει ιδεί η Ασκάλων και φοβηθή, και η Γάζα και θέλει λυπηθή σφόδρα, και η Ακκαρών, διότι η προσδοκία αυτής θέλει ματαιωθή· και θέλει απολεσθή ο βασιλεύς εκ της Γάζης και η Ασκάλων δεν θέλει κατοικείσθαι...
Διάβασε τη Βίβλο

Υ.Γ.

Μπαίνοντας στο Google Earth,μπορείτε να δείτε πολλές φωτογραφίες από την αρχαία Ασκάλωνα!

Συνέντευξη Μ. Καλόπουλου σε: beetlejuice


KALOPOULOS_MIXALHS1"ΒΙΒΛΟΣ και ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ" Συνέντευξη Μ. Καλόπουλου σε: beetlejuice1) Κύριε Καλόπουλε: Οι Έλληνες σήμερα διδάσκονται στα σχολεία την βιβλική Μυθολογία των Εβραίων. Ερχόμενος όμως κανείς σε επαφή με την ελληνική μυθολογία βρίσκει εκπληκτικές ομοιότητες που τον βάζουν εύλογα σε σκέψεις (π.χ πόσοι Έλληνες γνωρίζουν για τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα;) Απλές συμπτώσεις; Αν όχι, ποιος αντέγραψε ποιον κύριε. Καλόπουλε;


Αντί άλλων γενικόλογων τοποθετήσεων θα σας δώσω απανωτά δείγματα της ομοιότητας των ελληνικών αρχαιότερων και πληρέστερων μύθων που κατά καιρούς έχω χρησιμοποιήσει στα βιβλία μου και που διαπραγματεύονται τα γνωστά σε όλους θέματα της βιβλικής μυθολογίας. Οι ομοιότητες είναι τέτοιες που καταλαβαίνει κανείς ότι η ελληνική μυθολογία που είναι αρχαιότερη, πληρέστερη και αυθεντικότερη καταλεηλατήθηκε από τους συγγραφείς της Βίβλου.

Διαβάζουμε π.χ. στα κείμενα του Ερμή του Τρισμέγιστου ή αλλιώς Ερμητικά κείμενα:

Ερμής Τρισμέγιστος 3.1-2 Βίβλος
Γένεσις 1.1-3

Αρχή των όντων ο θεός Εν αρχή εποίησεν ο θεός

και νους και φύση και ύλη... τον ουρανόν και την γην.
αδιορίστων δε όντων απάντων η δε γη ην αόρατος.
και ακατασκευάστων... και ακατασκεύαστος,
ην γαρ σκότος άπειρον και σκότος επάνω της αβύσσου,
και ύδωρ και πνεύμα νοερόν και πνεύμα θεού
δυνάμει θεία, όντα εν χάει επεφέρετο επάνω του ύδατος.
ανείφθη δε φως άγιον. και ειπεν ο θεός γενηθήτω φως.

Και συνεχίζουν τα ερμητικά κείμενα:

Η δε γη και το νερό[1] ήταν μπερδεμένα.

Είπε (ο θεός) και μονομιάς η σκοτεινή μάζα του χάους
άρχισε να διαμορφώνεται, και εφάνη ο ουρανός και ο Ήλιος έλαμψε.

Τότε ο Ήλιος είπε θα λάμψω εντονότερα και η Σελήνη ας φωτίσει πιο έντονα,
και εφάνη ο ουρανός άνω και η γη στέριωσε και πύκτωσε,
ο δε Θεός χάρηκε βλέποντας τα έργα του.

Και είπε, ας πληρωθεί ο ουρανός με όντα και ο αέρας και ο αιθέρας,
είπε ο Θεός και έγιναν. Κι ο αέρας δημιούργησε πετεινά
και τα νερά υδρόβια πλάσματα, κι όταν χώρισε η γη απ’ τα νερά της
δημιουργήθηκαν όπως τα θέλησε ο Νους, ζώα τετράποδα και ερπετά και ένυδρα
και πετεινά και κάθε ένσπορος σπόρος και χόρτος και άνθη και κάθε είδους
χλόη...

Και έσπερναν το σπέρμα της παλιγγενεσίας και της γένεσης των ανθρώπων
και το πλήθος των ανθρώπων νά ‘χουν τη δεσποτεία όλων
των κάτω του ουρανού αγαθών,

Και να αυξηθούν σε αύξηση και να πληθύνουν σε πλήθη...
και ο Θεός μόλις έγινε αυτό είπε: Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε σε πλήθος
και έκαμε... τις γενέσεις και πληθύνθηκαν κατά γένη τα πάντα.
Αυτά είπε ο θεός και έγιναν. Τελειώνοντας δε αυτά ο θεός απεσύρθη...

Αυτά είπε ο Κύριος και Θεός και ανέμιξε το νερό με την γη
και ενεφύσησε σ’ aυτό το πνεύμα, κι απ’ το μίγμα αυτό
έπλασε ζώδια με μορφή Ανθρώπου... κατ’ εικόνα αυτού
Πατέρας όλων ο Νους, ζωή και φως υπάρχων,
γέννησε άνθρωπον (ζώσα ύπαρξη) όμοιο μ’ αυτόν.
Περικαλλής δε καθώς ήταν, επειδή είχε τη δική του μορφή (θεϊκή)
τον αγάπησε, σαν παιδί του και του έδωσε εξουσία όλων των δημιουργημάτων
του...

Ερμής ο Τρισμέγιστος.[2]


Aλλος αρχαιότατος συγγραφέας ο Ησίοδος γράφει:

«Πρώτ' απ’ όλα ήταν το χάος,

κι έπειτα η πλατύστηθη Γαία,
όλων στέρεη βάση πάντων στον αιώνα,
κι ο Έρως ο ωραιότερος απ’ τους
αθανάτους θεούς.

Κι απ’ το χάος και το έρεβος
η μαύρη Νύχτα έγιναν,
απ’ την Νύχτα ο αιθέρας και ημέρα.

Η Γαία πρώτα γέννησε ίσον μ’ αυτήν
τον κατάστερο ουρανό
και γέννησε τα όρη τα ψηλά».

Hσίοδος θεογονία 116.


Γενικότερες τοποθετήσεις από αρχαιοελληνικά κείμενα:

«Ο θεός των πάντων, όποιος κι αν είναι αυτός, μερικοί τον ονομάζουν φύση,

παρουσιάστηκε ξαφνικά μέσα στο χάος και διαχώρισε τη γη από τον ουρανό, το νερό από τη γη και τον επάνω αέρα απ’ τον κάτω.

Αφού ξεμπέρδεψε (διαχώρισε) τα στοιχεία, τα έβαλε στην πρέπουσα τάξη όπου βρίσκονται σήμερα. Χώρισε τη γη σε ζώνες, μερικές πολύ θερμές, μερικές πολύ ψυχρές, άλλες εύκρατες. Την έπλασε σε πεδιάδες και βουνά και την έντ­υ­σε με χορτάρι και δένδρα. Από πάνω της έβαλε το περιστρεφόμενο στερέωμα, δια­στίζοντάς το με άστρα και όρισε σταθμούς τους τέσσερις ανέμους. Γέμισε τα νερά με ψάρια, τη γη με ζώα και τον ουρανό με τον Ήλιο, τη Σελήνη και τους πέντε πλανήτες.

Τέλος έφτιαξε τον άνθρωπο, που μόνος απ’ όλα τα ζώα υψώνει το πρόσωπό του προς τον ουρανό και παρατηρεί τον ήλιο, τη σελήνη και τ’ άστρα.»


Περί του πρώτου ανθρώπου διαβάζουμε:

«Ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Πελασγός. Προπάτορας των Πελασγών που ξεπήδησε απ’ το έδαφος της Αρκαδίας (γηγενής) τον ακολούθησαν και μερικοί άλλοι που ο Πελασγός τους έμαθε να φτιάχνουν καλύβες, να τρώνε καρπούς και να ράβουν χιτώνες από δέρμα, σαν κι αυτούς που φορούν ακόμα οι φτωχοί στην Εύβοια και τη Φωκίδα».


Το σώμα του ανθρώπου το έφτιαξε ο γιος του Ιαπετού, ο Προμηθέας, από νερό και πηλό και την ψυχή του έδωσαν περιπλανώμενα θεϊκά στοιχεία, που είχαν επιζήσει απ’ την πρώτη Δημιουργία»(!)


«Έτσι μίλησε γελώντας ο πατέρας των θεών και τον Ήφαιστο προστάζει τον ξακουστό χώμα με νερό να σμίξει να του βάλει και λαλιά, αντοχή να ‘χει και όψη σα θεά αθάνατη αξιαγάπητης παρ­θένας ομορφιά... και ονόμασε ο κήρυκας των θεών τη γυναίκα αυτή Πανδώρα, γιατί όσοι έχουν στον Όλυμπο δώματα, δώρο της έδωσαν κακό για τους ψωμοφάγους ανθρώπους».[3]

Για την πρώτη γυναίκα διαβάζουμε: «Έτσι για τους θνητούς άνδρες, κακό τις γυναίκες όρισε ο Δίας ο ψηλο­βρόντης, συντρόφους των έργων των πικρών».[4]

Για τον άνδρα Αδάμα: «Γνωρίζουμε, πραγματικά (γράφει ο Descharme στην παγκόσμια μυθολογία του, έργο βραβευμένο απ’ την Γαλλική ακαδημία) πως ένα απ’ τα πρόσωπα των μυστηρίων της Σαμοθράκης με το όνομα Αδάμας, παρουσιαζόταν εκεί σαν ο άνθρωπος-αρχέτυπο σαν ο πρώτος αρσενικός».[5]

Για την ονοματοδοσία των ζώων απ’ τους πρώτους ανθρώπους, λέει η Βίβλος: «έπλασε δε Κύριος ο θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ δια να ίδη πως να ονομάσει αυτά και ότι όνομα ήθελε δώσει εις παν έμψυχον, τούτον να είναι το όνομα αυτού. και έδωκεν ο ΄Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτήνη και εις τα ζώα του αγρού».Γεν.2.19-20

Να πως διέσωσε τον αντίστοιχο μύθο[6] ο Πλάτωνας δια στόματος Σωκράτους: «πιο ευχάριστο λοιπόν μου φαίνεται, να σας διηγηθώ μύθον είπε (ο Σωκράτης). Ηταν κάποτε εποχή, οπότε υπήρχαν θεοί αλλά δεν υπήρχαν θνητά γένη. Όταν έφτασε και για τούτα ο πεπρωμένος χρόνος της δημιουργίας, τα σχηματίζουν (τα γένη) οι θεοί... και πρόσταξαν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να τα κοσμήσουν και να κατανείμουν τις δυνάμεις όπως αρμόζει στο καθένα. Ο Επιμηθέας τότε παρακαλεί τον Προμηθέα να κάνει ο ίδιος τη μοιρασιά. Μόλις τα μοιράσω είπε, να τα εξετάσεις. Έτσι λοιπόν τον έπεισε και μοίρασε δυνάμεις. Κατά δε την διανομή σε άλλα προσέδιδε δύναμη χωρίς ταχύτητα, ενώ τα πιο αδύναμα εφοδίαζε με ταχύτητα. Σε άλλα έδινε όπλα, ενώ σε άλλα πρόσφερε φύση άοπλη και σχεδίαζε γι’ αυτά άλλη δύναμη για την σωτηρία τους..».[7]

Για την επιδεινώσει των καταστάσεων ή την λεγόμενη πτώση του ανθρώπου διαβάζουμε:

«Πριν (οι άνθρωποι) ζούσαν... ολότελα χωρίς τον βαρύ μόχθο και τις

μαρτυρικές αρρώστιες που έδωσαν τις φρο­ντί­δες στους ανθρώπους... Σαν θεοί ζούσαν έχοντας ανέγνοιαστη ψυχή χωρίς κόπους ολότελα και πόνο, κι ούτε τα φοβερά γερά­ματα ήταν πάνω τους και πάντα οι ίδιοι στα πόδια και στα χέρια χαίρονταν... και καρπόν έφερνε η ζωοδότρα γη μόνη της πολύν και άφθονον.
Αλλά η γυναίκα, (η Πανδώρα) με τα χέρια της, το μεγάλο κούπωμα του πιθαριού βγάζοντας, τα (δεινά) σκόρ­πισε κι έφερε στους ανθρώπους πικρά βάσανα. Μόνο ή ελπίδα στον άσπαστο οίκο της έμεινε... (έτσι) αμέτρητα πια βάσανα ανάμεσα στους ανθρώπους πλα­νώνται και είναι η γη κακά γεμάτη, κι η θάλασσα και στους ανθρώπους οι αρρώστιες, άλλες την ημέρα κι άλλες τη νύχτα, μόνες τους έρχονται φέρνοντας κακά τους θνητούς σιωπηλές.»! Ησίοδος «Εργα και ημερες» 90.

Διαφέρει νοηματικά η παραπάνω περιγραφή απ’ το πνεύμα της βιβλικής θεϊκής κατάρας; «Κατηραμένη να είναι η γη εξ αιτίας σου, με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής... και εν τω ιδρώτι του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτον σου, εωσού επιστρέψης εις την γην, εκ της οποία ελήφθης»! Γεν.3.17-19.


2)Ποια η άποψή σας σχετικά με τις πληροφορίες που παίρνουμε από την Ελληνική Μυθολογία; Πρόκειται για αφυπνιστικούς μύθους ή για κωδικοποιημένες πραγματικές πληροφορίες από το απώτατο παρελθόν;Ήδη όσα αναφέραμε δείχνουν το αρχέγονο ιστορικό βάθος των ελληνικών μύθων! Πρέπει δε να τονίσουμε ότι ο μύθος δεν είναι κατ’ ανάγκην παραμύθι αλλά οι αναφορές του έχουν έναν ενδεχόμενο ιστορικό πυρήνα! Ο μύθος συνήθως έχει δυο στόχους να διδάξει και να πληροφόρηση με κωδικοποιημένες εικόνες ή με υπερβολές και αλληγορίες όπως θα λέγαμε σήμερα. Το πόσες πληροφορίες έχουν χαθεί για το απώτατο παρελθόν των Ελλήνων και της μεσόγειου γενικότερα το δείχνει ο μύθος του Δευκαλίωνα τον οποίον αναφέρατε προηγουμένως. Διαβάστε παρακάτω και θα καταλάβετε!

«Έτσι έχει ο μύθος του Δευκαλίωνος. Αυτή η γενιά των ανθρώπων δεν είναι η πρώτη, αλλά της πρώτης εκείνης γενιάς οι άνθρωποι όλοι χάθηκαν, αυτοί δε γένος δεύτερο είναι του Δευκαλίωνος που το πλήθος της παντού αποίκησε. Περί δε εκείνων των (πρώτων) ανθρώπων αυτά μυθολογούνται, ότι μεγάλοι υβρισταί έγιναν και αθέμιτα έργα έπρατταν, ούτε όρκους τηρούσαν, ούτε ξένους φιλοξενούσαν, ούτε και ικέτες ανέχοντο, έτσι επήλθε σ' αυτούς η μεγάλη συμφορά. Αυτή η ιδια η γη, πολύ ύδωρ ανέδυε, και βροχές μεγάλες έγιναν και οι ποταμοί τεραστίως διογκώθηκαν και η θάλασσα τόσο πολύ ανέβη, ώστε τα πάντα σκέπασε το νερό και έτσι χάθηκαν όλοι! Ο Δευκαλίων δε, ευσεβής και συνετός, μόνος των ανθρώπων απέμεινε για (να γεννήσει) την γενιά την δεύτερη. Η δε σωτηρία έτσι έγινε. Μεγάλη λάρνακα (κιβωτό) αυτός είχε και σ' αυτήν επιβίβασε παιδιά[8] και γυναίκες. Κατέφθασαν δε και επιβιβάσθηκαν (στην κιβωτό επίσης) και χοίροι και ίπποι και λέοντες κατά γένη και όφεις και ακόμα όλα όσα την γη μοιράζονται, πάντα κατά ζεύγη. Ο δε (Δευκαλίων) τα δέχθηκε όλα, γιατί μεταξύ τους δεν εβλάπτοντο, διότι εκ Διός φιλία έγινε μεταξύ τους και σε μια λάρνακα πάντες έπλευσαν όσο το ύδωρ επικρατούσε. Αυτά ιστορούν οι Έλληνες περί Δευκαλίωνος» Λουκιανος περι της συρίης θεου 12.3.

«Ο Δευκαλίων ρίχτηκε στη δουλειά. Εκατοντάδες βελανιδιές και πολλά πανύψηλα και ολόισια κυπαρίσσια έπεσαν στην γη, απ’ το κοφτερό τσεκούρι του Δευκαλίωνα κι ακολουθώντας τις οδηγίες του θεϊκού πατέρα του, έβαλε μπρος να φτιάξει μια τεράστια λάρνακα, μια μεγάλη κιβωτό, που να χωράει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και πάρα πολλά ζώα.

Η γυναίκα του Πύρρα και τα παιδιά του όλοι μαζί δούλεψαν ακούραστα. Το γιγάντιο έργο προχωρούσε. Ετοιμάστηκε ο σκελετός από χοντρούς κορμούς δέντρων, μπήκαν τα πλαϊνά και τα πατώματα. Με πολλή προσοχή άλειψαν τις ενώσεις των ξύλων με πίσσα. Στο τέλος βάλανε και τη σκεπή και την άλειψαν κι αυτή καλά με πίσσα. Τρόφιμα και προμήθειες πολλές πήραν τη θέση τους γι’ αυτούς και τα ζώα... που υπάκουα ανέβαιναν στην κιβωτό δύο από κάθε είδος, άγρια και ήμερα, ερπετά και πετεινά κάθε είδους... Καθόλου δεν πείραζε όμως το ένα το άλλο γιατί έτσι σοφά τα είχε κανονίσει όλα ο μεγάλος Προμηθέας.
Σαν τελείωσε κι αυτό, ο υγρός Νοτιάς έφερε βαριά τα μαύρα του σύννεφα. Αστραπές ξέσκιζαν τον ουρανό, προμήνυμα της μεγάλης οργής του Νεφεληγερέτη Δία! Ο Δευκαλίων μαζί με το μεγάλο του γιο Έλληνα τράβηξαν τη βαριά πόρτα και η οργή του Δία ξέσπασε.
Εννιά μέρες και εννιά νύχτες[9] ο κατακλυσμός σάρωνε τα έργα των ανθρώπων και βαριά η οργή του Δία έπνιξε το ασεβές εκείνο γένος. Εννιά μέρες και εννιά νύχτες οι καταρράκτες του ουρανού γέμισαν κάμπους και ξέπλεναν βουνά. Ο τρομερός κατακλυσμός έριχνε ασταμάτητα τα νερά του απέραντου ωκεανού, χωρίς το κακό να λέει να σταματήσει. Μόνο τη δεκάτη μέρα (μια πλήρη δηλαδή περίοδο) το κακό σταμάτησε. Ένα τράνταγμα τους έδειξε πως η λάρνακα ακούμπησε σε στεριά.
Ο Δευκαλίων άνοιξε το παράθυρο. Δεν έβρεχε πια. Όλα όμως γύρω ήταν μια απέραντη θάλασσα. Ο Δευκαλίων αναγνώρισε το μέρος, ήταν το δίκορφο του Παρνασσού[10] που τώρα ήταν νησάκι. Πριν βγουν όμως έπρεπε να βεβαιωθούν πως ο καιρός δε θα ξαναχαλάσει. Ο Δευκαλίων άφησε τότε ένα περιστέρι.[11] Όλοι γνώριζαν εκείνα τα χρόνια, πως τα περιστέρια προβλέπουν με σιγουριά τον καιρό (!) Αν λοιπόν το περιστέρι γυρνούσε φοβισμένο πίσω, αυτό θα σήμαινε πως ο κατακλυσμός θα συνεχιζόταν και δε θα ‘πρεπε να βγουν απ’ την κιβωτό. Το περιστέρι όμως κάθισε μια στιγμή στο παράθυρο κοίταξε λίγο τον καιρό κι ύστερα πέταξε χαρούμενο ψηλά στον Παρνασσό»
.[12]

Κανένα ελληνόπουλο με τη σημερινή παιδεία δεν γνωρίζει: «Ότι (από) Δευκαλίωνος και Πύρρας Έλλην, εκ του οποίου Ελλάς και Έλληνες». Ελλάνικος 1a,4,F.6a & Σχόλ. Απολλώνιο Ρόδιο 248.7.

Οι περιγραφές του κατακλυσμού στην Σαμοθράκη έχουν πράγματι εξαιρετικό ενδιαφέρον: «Τώρα θα σας διηγηθώ την ιστορία των νησιών του Αιγαίου αρχίζοντας απ’ την Σαμοθράκη... Το νησί κατοικούσαν αυτόχθονες... λένε ότι στα αρχαία χρόνια ονομαζόταν Σαόννησος... Οι Σαμόθρακες διηγούνται ότι πριν από τους κατακλυσμούς που έγιναν σε άλλους λαούς συνέβη εκεί ένας άλλος μεγάλος κατακλυσμός στην διάρκεια του οποίου άνοιξε το στενό στις «Κυανές πέτρες» (οι μυθικές συμπληγάδες) και στην συνέχεια (άνοιξε) ο Ελλήσποντος. Γιατί η θάλασσα του Εύξεινου πόντου ήταν πρώτα λίμνη και φούσκωσε σε τέτοιο σημείο που απ’ την πίεση του ρεύματος ξεχύθηκαν με ορμή τα νερά στον Ελλήσποντο και κατέκλυσαν μεγάλο μέρος απ’ τα Ασιατικά παράλια και όχι και λίγη πεδινή έκταση της Σαμοθράκης μετατράπηκε σε θάλασσα. Και γι’ αυτόν τον λόγο στα μεταγενέστερα χρόνια μερικοί ψαράδες ανασύρουν με τα δίχτυα τους λίθινα κιονόκρανα, γιατί ακόμα και πόλεις κατακλύστηκαν απ’ τα νερά. Κι’ όσοι γλύτωσαν απ’ τον κατακλυσμό κατέφυγαν στα ψηλότερα μέρη του νησιού. Αλλά καθώς η θάλασσα ανέβαινε ολοένα και ψηλότερα, ευχήθηκαν στους θεούς του τόπου κι’ όταν σώθηκαν σε ανάμνηση του γεγονότος ύψωσαν πέτρινα σύνορα γύρω-γύρω απ’ το νησί κι’ έκτισαν βωμούς. Είναι φανερό λοιπόν ότι η Σαμοθράκη ήταν κατοικημένη πριν απ’ τον κατακλυσμό» Διόδωρος Σικελιώτης ιστορικη βιβλιοθηκη 5.47

Αυτός όμως ο κατακλυσμός, που παρασύρει πόλεις που διαθέτουν κιονόκρανα (!) δεν είναι γνωστός, γιατί έχει ένα ανεπίτρεπτο "ελάττωμα"... είναι
Ελληνικός..! Ένα είναι σίγουρο, με τον κατακλυσμό του Νώε να προβάλλεται ασταμάτητα, κάποιοι καπηλεύονται επιτυχώς ολόκληρη την τελευταία μεταπαγετώνια κατακλυσμική περίοδο, προβάλλοντας την δική τους θεολογία, τους δικούς τους προπάτορες και επιβάλλοντας την δική τους οπτική στην ιστορία!
Βέβαια υπάρχουν και οι προπαγανδιστές του ψευδούς μέχρι σήμερα: Δυστυχώς κάποιοι παίζοντας σκόπιμα με το θρησκευτικό συναίσθημα εκατομμυρίων Χριστιανών και Μουσουλμάνων, "ανακάλυψαν" την κιβωτό στα 1100 μέτρα στις πλαγίες του Αραράτ. Δείχνοντας σε "ντοκιμαντέρ", έναν τεράστιο χωμάτινο όγκο, πάνω στον οποίο ζωγράφισαν το υποτιθέμενο σχήμα της ξύλινης κιβωτού, δημιούργησαν στο παγκόσμιο κοινό την ψευδαίσθηση της απόλυτης βιβλικής αλήθειας. Εκτός όμως απ' τα υποτιθέμενα ανεπιβεβαίωτα ευρήματα, δεν μας εξήγησαν καθόλου, το πως βρέθηκε η θαλάσσια στάθμη στα 1100 μέτρα, υπεράνω της σημερινής! Ακόμα και το σύνολο των πάγων να έλιωναν (πράγμα που ουδέποτε συνέβη) η θαλάσσια στάθμη δεν θα ξεπερνούσε τις λίγες δεκάδες μέτρα ανύψωσης. Η εναλλακτική εξήγηση, πως η υποτιθέμενη κιβωτός βρέθηκε στα 1100 μέτρα ανυψωμένη σταδιακά από την συνεχιζόμενη ορογένεση, είναι απολύτως αντεπιστημονική, αφού και η ταχύτερη ανύψωση ορέων (ορογένεση) είναι εξαιρετικά αργή γεωλογική διαδικασία, που χρειάζεται εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια! Βέβαια, η κατασκευασμένη αυτή είδηση, κατάφερε να δώσει μια ακόμα θρησκευτική ώθηση στους λαούς και να επανεδραιώσει την πίστη τους στην Βιβλική αλήθεια.

-ΤΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ-
Κάποιοι νομίζουν ότι δεν υπάρχει μύθος σχετικός με την εμφάνιση της πολυγλωσσία στην μεσόγειο. Λάθος περίτρανο. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η διάθεση να περάσουν στην ελληνική παιδεία οι σχετικές πληροφορίες για το παρελθών μας, γιατί αν συμβεί αυτό τότε θα υποχρεωθούν να υποβαθμίσουν τα ιουδαιοχριστιανικά φληναφήματα!
Το έπος «Φορωνείς» έχει ΧΑΘΕΙ. Τα λιγοστά στοιχεία που έχουν απο­μείνει, μας οδηγούν στην παρακάτω δική μας, φιλόδοξη περιλη­πτική ανασύνταξή του:
Στην Αργολίδα ο μύθος και η παράδοση θέλει τον Φορωνέα να γεννιέται απ’ την ένωση του θεο-ποταμού Ίναχου με την νύμφη Μελία ή Αργεία. Ο υπερμα­κρόβιος Φορωνέας έγινε βασιλέας ενός εκτε­τα­μένου βασιλείου με πολυπληθείς υπηκόους, που ζούσαν ειρη­νικά σκορπισμένοι στα παραδει­σένια δάση της πατρίδας τους.

Ο βασιλιάς και γενάρχης Φορωνέας, συμβασίλευε ειρηνικά με τον θεοβασιλέα Δία και με τη σύμφωνη γνώμη του κεραυνοκράτορα θεού, φέρνει στην εκτεταμένη αυτή χώρα το θεϊκό δώρο της φωτιάς
(έχουμε επανάληψη του προμηθεϊκού μύθου) στους ευτυ­χισμένους υπηκόους του, μαζί με πλήθος άλλα ευεργετήματα, ώστε να κάνει τη ζωή τους ακόμα πιο άνετη. Σ’ όλη δε τη Φορωνίδα, μιλούσαν όλοι την ίδια γλώσσα. Ώσπου δυο θεοί η Ήρα και ο Ποσειδώνας μάλωσαν για την κηδεμονία της χώρας, με φοβερές όμως συνέπειες για την ειρηνική αυτή χώρα. Η κατακύρωση περιοχής (του ‘ργους) στην Ήρα, προκαλεί την οργή του Ποσειδώνα, που θυμωμένος έφερε στην χώρα φοβερή ξηρασία. Στερεύουν ποτάμια και πηγές όλης της χώρας και το ‘ργος γίνεται "πολύδιψον".
Στα παλιά εκείνα χρόνια, δεν είχαν κτιστεί πολιτείες αλλά κάτω απ’ την απειλή του αφανισμού από λειψυδρία, ο βασιλιάς Φορωνέας συγκεντρώνει το εκτεταμένο και αραιοκατοικημένο του βασίλειο σ’ έναν και μοναδικό τόπο, στον οποίο υπήρχαν και τα τελευταία σωτήρια αποθέματα νερού.
Εκεί σ’ αυτήν την ξαφνική και αναγκαστική συγκατοίκηση, γίνονται μια σειρά από πρωτοφανείς διαπιστώσεις και πρώτ’ απ’ όλα ότι η πολυθρύλητη ομογλωσσία των απογόνων του Φορωνέα, δεν υπάρχει πια. Οι διαφοροποιήσεις στα μέλη του ίδιου γλωσσικού ιδιώματος είναι έντονα αισθητές, σε βαθμό που απομακρυσμένοι απόγονοι του Φορωνέα, δεν είναι πια σε θέση να πετύχουν μια σαφή επικοινωνία. Η μακρόχρονη απομόνωση και η έλλειψη επικοινωνίας έφερε γλωσσικές αλλοιώσεις πρωτοφανείς, που μόνο αυτή η υποχρεωτική συγκατοίκηση έφερε έντονα στο φως.
Οι γλωσσικές τους διαφοροποιήσεις, η ένταση της λειψυδρίας και τα στενά όρια της πόλης, φέρνουν σα φυσικό επακόλουθο φοβερές ταραχές ανάμεσα στις ομάδες των γλωσσικών αποχρώσεων. Οι προστριβές είναι συχνές και κάτω απ' την ένταση της λειψυδρίας αναπάντεχες. Η πρώτη αυτή πόλη της σωτηρίας και του καταφυγίου, αποδεικνύεται ασφυκτικά ανεπαρκής για ανθρώπους συνηθισμένους στη δασική άνεση.
Σύντομα το κακό γίνεται δυσβάστακτο, η ασυνεννοησία μόνιμη κατάσταση. Η πολυγλωσσία και η διχόνοια, τα μαλώματα και οι ακαταλαβίστικες διεκδικήσεις, σε κάτι τόσο πολύτιμο όσο τα τελευταία αποθέματα νερού, πληθαίνουν τις αδικοπραγίες.
Έτσι επεμβαίνει η επιβλέπουσα αρχή του βασιλείου του Φορωνέα. Ο υπερ­βασιλέας Δίας στέλνει τον Ερμή να διευθετήσει το ζήτημα.
Ο Ερμής, ο θεϊκός απεσταλμένος "σκύβει" πάνω απ’ το πρόβλημα. Η λύση του είναι φανερή και επείγουσα: διάλυση της αρχικής πολύγλωσσης πια πόλης και ανακατανομή του πληθυσμού σε δορυφορικές περιφερειακές πόλεις, γύρω απ’ τα ζωτικά αποθέματα νερού. Βασικό κριτήριο διαχωρισμού, τα καινούργια γλωσσικά πλέον δεδομένα της πολυγλωσσίας. Η ομογλωσσία των ομάδων, ήταν το βασικό κριτήριο του διαχωρισμού του πολυγλωσσικού πλέον λαού του Φορωνέως
![13]

Αυτή είναι η ελληνική κατανοητή και προσγειωμένη εκδοχή του "πολυ­γλωσσικού", όπως αυτή φαίνεται τουλάχιστον, ανάμεσα απ’ τα σκόρπια κομμάτια του ΧΑΜΕΝΟΥ έπους Φορωνείς.[14]
Μ’ αυτήν μου την απόπειρα ανασύνταξης του μύθου, το μόνο που διεκδικώ, είναι η στοιχειώδης συμμετοχή της ελληνικής γραμματείας, σ’ ένα τόσο βασικό θέμα του
παρελθόντος, όπως η ερμηνεία του πολυγλωσσικού προβλή­μα­τος.
Όπως βλέπουμε, η εκδοχή αυτή της Φορωνίδος, συμβαδίζει αξιο­θαύμαστα με τις μοναδικές πιθανές συνθήκες, κάτω απ’ τις οποίες γλωσσικά ανόμοιες ομάδες, θα εσύροντο σε υποχρεωτική επαφή και συγκατοίκηση κάτω απ’ τις αξεπέραστες
επιταγές της δίψας.


3)Πρέπει κατά τη γνώμη σας να διδάσκεται η ελληνική μυθολογία στα σχολεία μας; Ποιοι ευθύνονται για τον παραγκωνισμό της και τι στερούνται τα ελληνόπουλα;

Κατά την γνώμη μου δυο είναι οι πυλώνες της ελληνικής σοφίας, η εκτεταμένη ελληνική μυθολογία με τα διδακτικά και πληροφοριακά της στοιχεία και ο κλασσικός μας πολιτισμός που γιγαντώθηκε πατώντας πάνω στα χρυσά αποθέματα των μυθολογικών μας επών! Η ιστορία μας λοιπόν βρίσκεται στα δυο αυτά σκέλη της προχριστιανικής μας παιδείας και η άξια της είναι αναντικατάστατη.

Έπ’ αυτού γράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης που ήταν κατ’ επάγγελμα ιστορικός: «είναι ωραίο πράγμα να γίνεσαι ικανός να χρησιμοποιείς τα λάθη των άλλων και να διορθώνεις τις δικές σου πλάνες, ώστε να μην είσαι αναγκασμένος απ’ την αρχή να αναζητάς τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων, αλλά να ακολουθείς τον δρόμο της επιτυχίας που είναι δοκιμασμένος από το παρελθόν.
Ο καθένας λοιπόν μπορεί να εκτιμήσει ότι η μελέτη και η αφομοίωση της ιστορίας είναι υπόθεση χρησιμότατη... και ενώ μερικοί άνθρωποι έφτασαν να γίνουν ιδρυτές πόλεων, άλλοι εισηγητές νόμων, άλλοι να προάγουν φιλότιμα τις επιστήμες και τις τέχνες και ενώ η ευημερία είναι πράγματι συνδυασμένη λειτουργία όλων αυτών... τον πρώτο όμως έπαινο πάντων, πρέπει να απονέμουμε στην ιστορία. Γιατί πρέπει να θεωρούμε την ιστορία φρουρό της αρετής, μαρτυρά της μοχθηρίας των φαύλων ανθρώπων και ευεργέτη ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους.
Πρέπει λοιπόν να πιστεύουμε ότι προφήτισσα της αλήθειας (!) είναι η ιστορία και τρόπον τινά μητρόπολη της φιλοσοφίας, που μπορεί να επηρεάζει τους ανθρώπους αποφασιστικά προς την καλοκαγαθία... γιατί η ιστορία εγκωμιάζει τους καλούς και απαγγέλλει αμείλικτο «κατηγορώ» στους φαύλους προσφέροντας στους γνώστες της ένα τεράστιο απόθεμα σοφίας.»
Διόδωρος Σικελιώτης. (1ος π.Χ.αι.) βιβλιοθηκη των ελληνων Α΄1-2
Η ιστορία λοιπόν είναι η ίδια η συναίσθηση της ελληνικότητάς μας! Δεν θα έπρεπε να είναι απλώς "κάποιο μάθημα" στα μαθητικά μας χρόνια, γιατί είναι η σημαντικότερη και ιερότερη μορφή παιδείας. Οι δε μελετητές και οι διδάσκαλοι της ιστορίας, οι βασικότεροι παράγοντες της παιδείας!
Η ιστορία είναι το ιδανικότερο απόθεμα δοκιμασμένων λύσεων! Η πολυτιμότερη παρακαταθήκη δεδομένων. Η διαχρονική φανέρωση της σχέσης λόγων και έργων. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών, προικισμένων ανθρώπων του πνεύματος και μάχιμων ηρώων του πολιτισμού, που αποτελούν την δυναμικότερη σχολή αφύπνισης και τον αναντικατάστατο εξοπλισμό απέναντι στα αιώνια προβλήματά μας.


4) Ο όρος θαύμα έχει σίγουρα χάσει στις μέρες μας την αγνή του σημασία.. Και σε αυτό μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν τα θρησκευτικά ιερατεία. Ποια η άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα;Σύμφωνα με τα λεξικά, η βασική έννοια (στα ελληνικά) της λέξης «θαύμα», είναι: «θάμβος - θαυμασμός - έκπληξη - κατάπληξη».[15] Κάτι δηλαδή που φανερώνει, ότι οι λέξεις, «θαύμα», και «θάμβωμα», είχαν βασικά την ίδια καταγωγή και λειτουργία!
Ο σκοπός και ο λόγος ύπαρξης του θαύματος λοιπόν, φαίνεται πως ανέκαθεν ήταν, να θαμπώσει με μια ξαφνική λάμψη την "όραση" κι όχι να φωτίσει ευδιάκριτα τις δυνάμεις που δικαιωματικά ορίζουν τον κόσμο και τη ζωή μας.
Στην αρχή της ανθρώπινης "ιστορίας" και για τεράστια χρονική περίοδο, φαίνεται πως δεν υπήρξε λαοφιλέστερη πρόταση ζωής. Οι μαγικές κοινωνίες, βγαλμένες μέσα απ' την πρωτόγονη φαντασία και τις δεισιδαιμονίες των λαών, υπήρξαν το λίκνο της πνευματικότητας μας: «Ακόμα και στην παλαιολιθική εποχή, βρίσκουμε μάγους - θεραπευτές σαμάνους προφήτες και θαυματοποιούς... οι προικισμένοι αυτοί άνθρωποι, ήταν ίσως τα πρώτα προνομιούχα άτομα στις ανθρώπινες κοινωνίες και αναμφίβολα είναι οι πρόδρομοι των ιερέων, και των ελέω θεού βασιλέων, που ήρθαν στην εξουσία. Οι άνθρωποι αυτοί που διερμήνευαν την θέληση των "θεών" στους ανθρώπους, με τις μαγικές τους δυνάμεις και την συνειδητή πανουργία, ήταν δημιουργήματα του λαού» [16]

Από αρχαιότατων λοιπόν εποχών, οι μέχρι εξοργιστικής γελοιότητας θρησκευτικές παραδοχές των λαών, υπήρξαν τα φιλόξενα εκκολαπτήρια της συνειδητής πανουργίας των μάγων - ιερέων! Οι σημερινές θρησκείες και τα ιερατεία τους, φαίνεται ότι απλώς διαδέχθηκαν εκείνες τις καθαρά μαγικές κοινωνίες, συμμάζεψαν τις υπερβολές τους, ευπρεπίστηκαν επαρκώς και ανέλαβαν τον παλιό καλό και κερδοφόρο (για τα ιερατεία) κοσμοσωτήριο ρόλο τους.

Ένα ολόκληρο φυσικό οπλοστάσιο, από φλούδες, φύλλα, βότανα, ρίζες, παράξενους καρπούς και άνθη,[17] σκόνες που αναφλέγονται, καπνοί που προκαλούν οράματα, ποτά που ζαλίζουν. Μανιτάρια, κάκτοι, φίδια, σαλαμάνδρες και βατράχια, όλα αυτά και πολλά ακόμα, ήταν αντικειμενικά μέσα στο πιθανό οπλοστάσιο αυτών των εραστών της παραδοξότητας! Ευρύτατα διαδεδομένα υλικά της φύσης, με τα οποία η επιστήμη αργότερα δημιούργησε το φαρμακευτικό της οπλοστάσιο, ήταν τότε τα ατρύγητα κτήματα των ανήσυχων αυτών θαυματοποιών. Τερατοποιά, για το "κακό", κοιλόπονοι, εξανθήματα, φαγούρες, πυρετός, θάνατος. "Αγαθοποιά" ή θαυμάσια, για την ευχάριστη μέθη, ζάλη, νάρκωση ή την πολυπόθητη παυσίπονη νάρκη και τελικά τα "θεόσταλτα" οράματα!

Είναι λοιπόν απόλυτα κατανοητό, πως για τον τερατοποιό μάγο, τα θαυματοποιά υλικά που εξασφάλιζαν αυτή τη νέα κοινωνική του θέση, ήταν ένα εξαιρετικά σοβαρό μυστικό... Ήταν το "πράγμα" που παράγει τα "τέρατα", και τα "σημεία" της θεϊκής παρουσίας... Ήταν τα "θαυμάσια", που μπορούσαν να παρά­γουν το απαραίτητο θάμβος του θαύματος και ασφαλώς αποτελούσαν την πολυτιμότερη διαθήκη προς τους αγαπημένους του απογόνους -"σπέρμα".

Η πολύτιμη αυτή παρακαταθήκη γνώσης, των σπάνιων αυτών μεθόδων και υλικών, που παράγουν θεϊκούς εντυπωσιασμούς, ήταν λοιπόν ανεπίτρεπτο να χαθεί μαζί με τον ολιγόβιο ταλαντούχο κάτοχό της. Έτσι, μεταδιδόμενη γενιά τη γενιά σαν πολύτιμο ιερό μυστικό, δημιούργησε την συσσωρευμένη μυστική δύναμη των ιερα­τείων. Η ιερή αυτή διαθήκη, γραπτή ή προφορική, χάριζε στους απόγονους των μάγων ασύγκριτα πλεονεκτήματα. Οι κάτοχοι αυτών των μυστικών, είχαν τις καλύτερες προϋποθέσεις διατήρησης ή αναρρίχησης στην εξουσία. Οι νέοι θεουργοί, δεν είχαν παρά να συντηρήσουν την θρησκευτική αποχαύνωση που παρέλαβαν απ' τους προκατόχους τους, για να μπορούν να ανταλλάσσουν τις ιερατικές τους υπηρεσίες, με εξουσία, τιμές, ανέσεις, χρυσάφι... αλλά προπάντων υποταγή και απόλυτη πίστη.

Οι άνθρωποι αυτοί, (όταν έπαψαν να αυτοανακηρύσσονται θεοί) παρέ­με­ναν κρυμμένοι πίσω απ’ τους θεούς, που οι ίδιοι πρότειναν και των οποίων την λατρεία διαμόρφωναν στα δικά τους τελετουργικό-θρησκευτικά μέτρα. Γιατί τελικά, πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι ο ουσιαστικός αποδέκτης μιας τέτοιας λατρείας, ήταν και εξακολουθεί να είναι, ο ίδιος ο τελετάρχης. Έτσι εξηγείται άλλωστε και η σταδιακή μετατόπιση της λατρείας, που παρατηρείται ιστορικά, από τόπους φυσικής ομορφιάς και δύναμης, όπου έπρεπε να μεταβαίνουν κάθε τόσο οι πιστοί, σε βολικούς από κάθε άποψη "οίκους" λατρείας. Ο θεός ή οι θεοί, σταδιακά απεκόπησαν από την φυσική τους λατρευτική κοιτίδα, την φύση, και μετετράπησαν σε "οικόσιτες" οντότητες, εξασφαλίζοντας άνετη πρόσβαση και συνεπώς συχνότερη και πολυπληθέστερη προσέλευση, σε ιερούς τόπους και οίκους... όπου συμπτωματικά διέμενε ο τελετάρχης μάγος - ιερέας.

Ο σπιτωμένος θεός, ήταν και παραμένει μια εντελώς γελοία και αισχρή ιδέα, ανάξια οποιασδήποτε τίμιας θεολογίας, εντούτοις, αν και απολύτως αντιφατική προς το υποτιθέμενο μεγαλείο του κάθε θεού, οι ιερείς όλου του κόσμου, δεν δίστασαν στιγμή να εφαρμόσουν την επαναστατική αυτή τροποποίηση, μόνο επειδή ο "οικόσιτος" θεός, τους βόλευε να έχουν πια μια μόνιμη έδρα παροχής υπηρεσιών. Με στημένο το υποβλητικό σκηνικό της αρεσκείας τους, ο θεατρικός ρόλος του ιερέα αναβαθμίσθηκε δραστικά και με το πρόσχημα του αναντικατάστατου μεσάζοντα, κατάφερε να καταλήγουν σ' αυτόν, όλες οι πρόσφορες, οι τιμές και τα τάματα που δήθεν είχαν προορισμό την τιμώμενη θεότητα.

Η εξαιρετικά βολική αυτή θεολογική εξέλιξη, (της ανάγκης θεϊκού οίκου), πέρα από ιδεώδες ιερατικό κατοικητήριο και ασφαλές θησαυροφυλάκιο, με το πρόσχημα πάντα της θεολατρείας, μπορούσε πια να εξυπηρετήσει ένα σορό "άλλες" πρακτικές ανάγκες του πρωθιερέα. Ο Ηρόδοτος π.χ. μας βεβαιώνει ότι στην Βαβυλώνα είδε μέσα στον Ναό των Χαλδαίων μια καλοστρωμένη κλίνη, όπου ο "θεός" περνούσε αξέχαστες βραδιές με την πιο θελκτική γυναίκα που ο ίδιος διάλεγε κάθε φορά! Το ίδιο λέει έκαναν και άλλοι ορεξάτοι "θεοί", στην Θήβα της Αιγύπτου![18] Τελικά αν το καλοσκεφτεί κανείς, δεν φαίνεται πια και τόσο απίθανη η σκέψη, ότι στους οίκους των θεών, οι λαοί λατρεύουν ουσιαστικά τους οι ιερείς τους;

Το "θαύμα" λοιπόν είχε αποδειχθεί το χρυσό κλειδί της αναγνώρισης. Η δύναμη που άνοιξε και κρατούσε διάπλατα ανοιχτές τις πόρτες των κοινωνικών προνομίων! Η βολικότατη εκείνη ομοιόμορφη υποταγμένη κοινωνική συμπεριφορά, που αργότερα ονομάστηκε λαϊκή πίστη, είχε γεννηθεί κάτω απ’ τις επιδέξιες υποδείξεις των "μακρό­βιων", αιώνιων πια εξουσιαστών της λαϊκής αφέλειας. Η συσσώρευση αγαθών και αξιωμάτων στα χέρια του ιερατείου ήταν σαρωτική. Η δημιουργία των πρώτων γιγάντιων λατρευτικών θεσμών (θρησκειών) ήταν θέμα χρόνου.

Οι θρησκείες λοιπόν μεταμορφωθήκανε σε κοινωνικό όχημα, που με μοναδικό καύσιμο το θαύμα, είχαν προδιαγραφές για μια ανενόχλητη πορεία χιλιετιών. Οι γλυκόλαλοι μάγοι, από μικροκαταφερτζήδες, έγιναν πολυ­τά­λα­ντα μέλη της φατρίας[19]. Από ασήμαντοι ονειροπαρμένοι τσαρλατάνοι, έγιναν αξιοπρόσεκτοι εισηγητές των κοινωνικών στόχων, ευυπόληπτα μέλη και διαχειριστές εξουσίας, που αμείβονταν για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Πως να μη ξεχειλίζουν οι απόγονοι τους από ευγνωμοσύνη για τους "θεούς" που υπήρξαν τόσο καλοί μαζί τους; Τιμήστε λοιπόν τους "θεούς" που προσέφεραν σε όλους, αυτό ακριβώς που ζητούσαν. Στους λαϊκούς θαύματα και ελπίδες και στους ιερείς τα πάντα.

Η φιλοθεΐα γεννιέται απ' την ολοφάνερη σε όλους ιερότητα της ζωής. Προορισμός της αυθόρμητης αυτής εκτίμησης, ήταν να εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξή μας, με τις ιερές αξίες της γης. Η πλανητική αρμονία και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπολοίπων υπάρξεων, με τις οποίες ισότιμα μοιραζόμαστε τα υπέροχα δώρο της ύπαρξης, έπρεπε να είναι το πρώτο ζητούμενο της κάθε ευγενούς θρησκείας. Εντούτοις, σήμερα, χωρίς δεύτερη σκέψη, με αντάλλαγμα τα υποθετικά μεταθανάτια δώρα των θρησκειών, καταθέτουμε μαζικά την υποστήριξή μας, στα χέρια των πλέον αδίστακτων κερδοσκοπικών ιερατείων, και είναι ακριβώς αυτή η δική μας απερίσκεπτη θεοσέβεια που γιγαντώνει την πανανθρώπινη ασυδοσία και τελικά προάγει την πιο σκληρή αθεΐα στο όνομα κάποιων δήθεν θεών.

Είναι όμως πράγματι, μόνο θλιβερό το σκηνικό της θρησκευτικής μας προϊστορίας; Όχι, αν εξαιρέσουμε τους αμέτρητους αγωνιστές σε ανατολή και δύση, αλλά κυρίως τους διανοητές της ανατολικής μεσογείου, που με την ελεγκτήρια σοφία τους, μας άφησαν διαμαντένιες σκέψεις και φωτισμένους κανόνες έλεγχου, στην προσπάθειά τους να αναχαιτίσουν οι ίδιοι την λαίλαπα της θρησκοληψίας που απ’ την πρώτη αυγή της ανθρώπινης σκέψης, απειλεί να αφανίσει κάθε ελπίδα αληθινής προόδου, καθηλώνοντας την ανθρωπότητα στη νοημοσύνη του οπαδού. Ας γίνουμε λοιπόν και εμείς συνεχιστές του αγώνα εκείνων των μεγάλων μαχητών κατά του σκοταδισμού!


5)Στο βιβλίο σας με τίτλο «Θαύμα ή Απάτη: Το «Αγιον» Φως της Ιερουσαλήμ κάνετε λόγο για ψευδοκαταίβατα φώτα. Μπορείτε να μας αναλύσετε σύντομα την θέση σας γύρω από το γνωστότερο ίσως «θαύμα» των ημερών μας;Ψευδοκαταίβατα ονομάζει τα Φώτα της Ιερουσαλήμ ο μεγάλος ελευθερωτής της Ελλάδος Αδαμάντιος Κοραής στο βιβλίο του «Περί του εν Ιεροσολύμοις Αγίου φωτός» που αισχρά και συστηματικά έχει αποκρύβει επί δυο αιώνες τώρα από όλους τους Έλληνες!

Επιπλέον δηλώσει του Κοραή για το άγιον φως είναι:

«Μηχανουργήματα λαοπλάνων ιερέων τα εξ ουρανού ψευδοκαταίβατα φώτα». «Μοναχοί (θρασύτατοι γόητες) επινόησαν το θαύμα του αγίου φωτός, για να ενισχύσουν τον ηλίθιο ζήλο των προσκυνητών».

«Όνειδος και αίσχος, στρατηγούμενον απο θρασύτατους θαυματοπλάστες... Αξιοθρήνητοι οι κατ’ έτος τρέχοντες μωροί και πλανημένοι προσκυνητές του θαύματος». «Τετοιων θαυμάτων έχουν αναγκη οι ψευδοθρησκείες»

«Ασυγχώρητον, με παντοειδείς δόλους να υπερασπίζεται η θρησκεία πλαστά θαύματα και πάσης λογής ανομήματα».

«Στρατεύματα μεθυσμένων προσκυνητών που δεν αισχύνονται να ονομάζονται χατζήδες».

«Το άγιον φως είναι πλάσμα ασεβές και αναίσχυντον... πλάσμα Λατίνων μοναχών και φραγγοπατερικόν γέννημα».

«Μην πιστεύετε λοιπόν όσα λέγουν περί του αγίου φωτός».

Αδαμάντιος Κοραής


Καταπιάστηκα με το θέμα συμπληρώνοντας την ένσταση το Κοραή με στοιχεία που προέκυψαν στην πορεία της έρευνάς μου, και παρουσίασα τα αυταναφλεγόμενα κεριά των οποίων την χρονο-καθυστέρηση της αυτανάφλεξης μπορείς να ρυθμίσεις κατά βούληση, σε πολλά διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια. Ενώ όλη η Ελλάδα μιλούσε γι’ αυτό, ακόμα και τα μεγάλα κανάλια φιλοξένησαν την είδηση!
Οι αυταναφλέξεις των κεριών εκτός κουβούκλιου στην Ιερουσαλήμ, συμβαίνουν κατά το σκεπτικό της έρευνας με χημικό τρόπο, και με υλικό που ήταν γνωστό από την αρχαιότητα! Θα ήταν περιπετειώδες και για μένα και για σας, να επιχειρήσω μέσα σε λίγες αράδες να αναλύσω το σκεπτικό του βιβλίου, και κάθε απλοποίηση φοβάμαι θα υποβάθμιζε το θέμα, γι’ αυτό παραπέμπω όποιον ενδιαφέρεται να μάθει τον τρόπο στο βιβλίο μου! Αν πάλι θέλει να πάρει μόνο μια γεύση ας ρίξει μια ματιά στην ιστοσελίδα μου www.greatlie.com όπου υπάρχει μια περιληπτική περιγραφή του θέματος.

6)Πολλοί είναι αυτοί που μιλούν σήμερα για την διαχρονική αντιπαλότητα του πολιτισμού των Ελλήνων με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τους συνεχιστές τους μέσα στους αιώνες. Παρατηρούνται αποσπάσματα στη Βίβλο (ή και αλλού) που να επαληθεύουν τα παραπάνω;

Τι λένε σε σας τα παρακάτω εδάφια;

«Διότι σε τέντωσα Ιούδα για τον εαυτό μου ως τόξο και σαν σπαθί μαχητού και (θα) εξεγείρω τα τέκνα σου Σιών, κατά των τεκνών των Ελλήνων και ο Κύριος θα πέσει πάνω τους σαν κεραυνού βολίδα. Ο Κύριος σαλπίζοντας θα πορευθεί απειλητικά εναντίον τους. Ο Κύριος θα βοηθήσει αυτούς (τα τεκνά της Σιών) και θα καταναλώσουν και θα θάψουν (τους Έλληνες) κάτω από λίθους σφενδόνης και σαν οίνο θα τους καταπιούν». Ζαχαρίας 9.13-15.

Η παραπάνω φλογερή δήλωση του Ζαχαρία, συγκεκριμένα κατά των Ελλήνων, έγινε κατά την περίοδο της προφητικής του δράσης, δηλαδή κάπου ανάμεσα στο 520-518 π.Χ. Μόλις τριάντα οκτώ χρόνια μετά ξεκίνησε η μεγαλύτερη εκστρατεία όλων των εποχών κατά των Ελλήνων, που πραγματικά απείλησε να θάψει κάτω από το πλήθος των Περσικών οπλών, όλους τους Έλληνες! Ποια η σχέση της βιβλικής αυτής πρόθεσης και της καθόδου του Ξέρξη στην Ελλάδα, θα το δείτε σύντομα στο τελευταίο μου βιβλίο της σειράς Βιβλική θρησκεία με τίτλο "το θέατρο της σωτηρίας" που τελειώνει σύντομα. Στο ίδιο βιβλίο θα βρείτε και την άποψη μου για τον κεντρικό ήρωα την Καινής Διαθήκης!

Άλλα παραδείγματα είναι:

«Παιδιά της Σιών εξεγερθείτε κατά των Ελλήνων» Ζαχαρίας 9.13.

«Εχθροί εκ δυσμών οι Έλληνες» Ησαΐας 9.10.

«Ερημώστε την Κρήτη, κάντε την στάβλους για ζώα» Σοφονίας 3.13.

«Εξαφανίστε τους Κρήτες απ΄ την παραλία της Παλαιστίνης» Ο΄ Ιεζεκιήλ 25.16.

«Με μαχαίρι θα πέσουν οι Κρήτες» Ο΄ Ιεζεκιήλ 30.5.

Δεν είναι όμως η Ελλάδα μόνο στο στόχαστρο του κατασχετικού δόλου που ελλοχεύει στην Βίβλο... αλλά όλα τα έθνη! Όπλο των απίθανων συνεχιστών του αβρααμισμού είναι οι παντοειδείς πανουργίες και η μαγεία! Τι είναι μαγεία; «η τέχνη να πετυχαίνεις το επιθυμητό για σένα αποτέλεσμα με επικλήσεις, προσποιήσεις και τεχνικές που πείθουν τους άλλους ότι ελέγχεις υπερφυσικές δυνάμεις». Webster Dictionary. Αυτό δεν κάνει ένα πετυχημένο ιερατείο;

Τι είναι Μάγος; «ο απατεώνας, ο φαρμακευτής, ο θεοσεβής, (!) τον θεολόγο και τον ιερέα οι Πέρσες ούτως λέγουσιν»!... «μαγεια, γοητεία, θεών θεραπεία». Ησύχιος Μ.25.

Ο Μάγος λοιπόν, είναι ο επιδρομέας εκείνος που διεκδικεί και αποκτά, δόξα πλούτη και προνόμια, με άγνωστα στους απλοϊκούς όπλα! Επικαλείται δήθεν υπερφυσικές δυνάμεις (θεούς και δαίμονες) και αποδεικνύει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο, με στημένα θαύματα!
Ε, λοιπόν, όλα αυτά και πολύ περισσότερα, πέτυχαν οι αβρααμογενείς θρησκείες! Με "θαύματα" απειλές και τάματα, εκπλήρωσαν όλες τις προσδοκίες των αρχαίων Χαλδαίων μάγων-προφητών. Επέβαλαν την αγιοποίηση των προγόνων τους, την παγκόσμια εξουσία των απογόνων τους και κατέστησαν την χώρα και την ιδεολογία τους το λατρευτικό κέντρο της οικουμένης!
Σε μας έδωσαν "θαύματα", "αγάπες" και "λουλούδια" και αυτοί κράτησαν τον δόλο, την απάτη την κρυφή επιθετικότητα, τον εισοδισμό και τους αιώνιους τώρα αναλλοίωτους βιβλικούς στόχους για παγκόσμια επικράτηση!
Όλα εξελίσσονται δυστυχώς, ακριβώς όπως τα θέλησαν και τα (προ)φύτεψαν οι βιβλικοί οραματιστές! Διαβάστε αργά και στοχαστικά όσα μας συμβαίνουν, σχεδιασμένα πριν από αιώνες:

«Τα έθνη και οι λαοί, τους γιους σου (Ισραήλ) θα κουβαλούν στην αγκαλιά τους και πάνω στους ώμους τους, θα κουβαλούν τις θυγατέρες σου. Οι βασιλιάδες (των εθνών) θα γίνουν παιδοτρόφοι σου και οι πριγκίπισσές τους υπηρέτριές σου. Θα πέσουν να σε προσκυνήσουν (Ισραήλ) με το πρόσωπο στη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου». Ησαΐας 49.22-23.
«Εξολόθρευσα έθνη και ερήμωσα τας οδούς αυτών, ώστε να μην υπάρχει διαβαίνων. Οι πόλεις αυτών ηφανίσθησαν... εγείρομαι προς λεηλασίαν, διότι απόφαση μου είναι να συναθροίσω τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια και να εκχέω έπ’ αυτά την αγανάκτηση μου, όλην την έξαψη της οργής μου. Διότι τότε θέλω αποκαταστήσει εις τους λαούς γλώσσαν καθαράν (γιατί;) δια να επικαλώνται πάντες το όνομα του (δικού μας θεού!) του Κυρίου (του Γιαχβέ) και να δουλεύσωσιν αυτόν (τα έθνη) υπό έναν (τον δικό μας) ζυγόν». Σοφονίας 3.6-10.

Ο προφήτης Ησαΐας, είχε εκφράσει το κρυφό όραμα του επεκτατισμού αυτής της θρησκείας, καλύτερα από κάθε άλλον γράφοντας: «Φωτίσου και λάμψε Ιερουσαλήμ, φως σου η δόξα του Κυρίου που ανέτειλε πάνω σου. Τώρα όμως, σκότος και ζόφος θα καλύψει τα έθνη της γης. Σε σένα η δόξα του Κυρίου θα φανεί και (έτσι) θα πορευθούν οι βασιλείς και τα έθνη προς την λαμπρότητάς σου.

Κοίταξε τριγύρω και δες συγκεντρωμένα τα τεκνά σου. Οι υιοί σου κατέφθασαν από μακριά και οι θυγατέρες σου μεταφέρονται
(απο ξένους) πάνω στους ώμους. Θα εκπλαγεί και θα εκστασιαστεί η καρδιά σου, γιατί της θάλασσας, των λαών και των εθνών τον πλούτο, σε σένα θα τον φέρουν. Καμήλες... και χρυσάφι... και λιβάνι... (διότι) την σωτηρία του Κυρίου (του θεού σου) θα ευαγγελίζονται... και πρόβατα και κριάρια... θα γίνονται δεκτά στο θυσιαστήριο μου και θα δοξαστεί ο οίκος μου.
Ποιοι είναι αυτοί όλοι που σαν σύννεφα πετούν (τριγύρω) και σαν τα περιστέρια μαζί με τους νεοσσούς τους μαζεύτηκαν; Απ τα νησιά
(του Αιγαίου) βεβαίως πρώτα κατέφθασαν τα πλοία και πρώτα αυτά έφεραν τα παιδιά σου από μακριά και ασήμι και χρυσάφι έφεραν μαζί τους, διότι τ’ όνομα του Κυρίου (Γιαχβέ) του θεού του Ισραήλ είναι (πλέον) ένδοξο.
Και (αυτοί) οι αλλοεθνείς θα οικοδομήσουν τα τείχη σου Ιερουσαλήμ και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετούν... μέρα και νύχτα οι πύλες σου θα είναι ανοιχτές και δεν θα κλείνουν, (γιατί;) για να προσφέρουν σε σένα την δύναμη τους (ποιοί;) τα έθνη με βασιλείς αγομένους (κατευθυνόμενους χειραγωγούμενους)! Τα δε έθνη και οι βασιλείς, που θα αρνηθούν να σε δουλέψουν, θα αφανιστούν και τα έθνη εκείνα θα καταστραφούν...

Κυπαρίσσια, πεύκα, κέδρους και όλη την δόξα του Λιβάνου, σε σένα θα την φέρουν (Ιερουσαλήμ) και στον άγιο μου τόπο. Και τα παιδιά εκείνων που σε ταπείνωσαν, θα έρθουν έντρομοι και θα σε ονομάσουν πόλη του Κυρίου, Σιών του αγίου θεού του Ισραήλ... Αιώνια (πόλη) θα σε κάνω Ιερουσαλήμ και θα αγάλλεσαι αιώνια. (Πως;) Το γάλα θα θηλάσεις των εθνών και τους θησαυρούς θα φας των βασιλέων. Και μάθε ότι εγώ είμαι ο σωτήρας σου ο θεός του Ισραήλ». Ησαιας 60.17.
«Χρυσάφι θα σου φέρω αντί χαλκού (να και μια κερδώος θεολογία που το παραδέχεται) Αντί σιδήρου ασήμι. Χαλκό αντί για ξύλα και αντί για πέτρες σίδερο... Ήλιο δεν θα χρειάζεσαι την μέρα, ούτε την σελήνη τις νύχτες σου, γιατί εγώ ο θεός σου θα είμαι η παντοτινή σου λάμψη!...

Δίκαιοι θα αποτελούν τον λαό σου Ιερουσαλήμ
, (αλλά οι "δίκαιοι") αυτοί θα κατέχουν την γη για πάντα... Τα ερείπια και τις ερημωμένες πόλεις σου αλλοεθνείς θα ξαναχτίσουν. Θα έρθουν να δουλέψουνε για χάρη σας... Ξένοι θα βοσκούν τα κοπάδια σας και αλλόφυλοι θα γίνουν οι γεωργοί και οι αμπελουργοί σας. Εσείς δε, ιερείς του Κυρίου θα ονομάζεστε και λειτουργοί θεού, (και να γιατί) την ισχύ των εθνών θα κατα­τρώγετε και με τα πλούτη τους θα γίνεστε αξιοθαύ­μαστοι...!
Για σένα Σιών δεν θα σωπήσω, ούτε για σένα θα ησυχάσω Ιερουσαλήμ... τα έθνη θα δουν την λύτρωσή σου και οι βασιλιάδες την δόξα σου. Νέο όνομα θα σου δοθεί (αποδεκτό απ’ τα έθνη) που θα στο δώσει ο ίδιος ο Κύριος. Στεφάνι ατίμητο θα είσαι και βασιλική κορώνα στο χέρι του θεού σου. Δεν θα λέγεσαι πια εγκαταλειμμένη, ούτε η γη σου θα ονομάζεται έρημος. Αλλά θα λέγεσαι η αγαπημένη του θεού και η χώρα σου θα λέγεται γυναίκα του. Γιατί ο Κύριος... θα είναι για την χώρα σου ο άντρα της. Και καθώς ο νυμφίος ευφραίνεται εις την νύμφη, ούτως ο Κύριος θέλει ευφρανθεί επί σε
(Σιών)»! Ησαΐας 60.1-61.6. και (Β.Β.) Ο΄ Ησαίας 62.1-5.

Κάποιοι, το θέλησαν, το έγραψαν και τελικά το πέτυχαν!

Πρόβλεψαν πολύ σωστά, ότι κάνοντας στημένα θαύματα, μπορούσαν να κλέψουν την προσοχή των εθνών, να τους δώσουν με «νέο όνομα» την δική τους θεολογία... και τότε... όλες οι πύλες της αποδοχής, θα παρέμεναν ορθάνοιχτες για να μπορούν με όλη τους την ησυχία να βάλουν χέρι στους αφύλακτους πια θησαυρούς των εθνών: «ελάτε να φάτε... οι φύλακες τους είναι όλοι τυφλοί, χωρίς νόηση, μουγκά σκυλιά (γρύπες[20]) που δεν μπορούν να γαβγίσουν, κοιμούνται, ή ξαπλώνουν αγαπώντας την νύστα». Ησαΐας 56.10.

Δυστυχώς εμείς οι Έλληνες καταλήξαμε... "Γρύπες κοιμώμενοι".

Αυτές είναι οι δεδηλωμένες εξουσιαστικές σκοπιμότητες της βιβλικής θρησκείας και οι ξεκάθαρα γραμμένοι στόχοι της! Οι περισσότεροι έχουν ήδη προ πολλού εκπληρωθεί! Ενώ εμείς συνεχίζουμε να κυνηγάμε τα φαντάσματα των «άγιων» και να θεωρούμε ανεκτίμητους θησαυρούς, τα «άγια λείψανά» τους, να τρέχουμε πίσω απ’ τις μελωδικές σειρήνες της θεολογίας τους, να προσκυνάμε τα «άγια βάτα» στις ερημιές του Σινά και να δίνουμε όρκους πίστης στις «άγιες φλογίτσες» της Ιερουσαλήμ... κάποιοι επεκτείνουν στα παιδία μας την σκοταδιστική τους επιρροή, καταστρέφουν τις βάσεις της ευτυχίας τους και υπονομεύουν το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη!


7)Πόσο δύσκολο είναι για τον σύγχρονο Έλληνα, να δεχτεί απόψεις που καταρρίπτουν πεποιθήσεις που ριζώνουν αιώνες τώρα μέσα του; Ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας μας για να βρει την ιστορική αλήθεια;

Αιώνες τώρα, λαοί ολόκληροι παίζουν το παιχνίδι της ψυχικής σωτηρίας, χωρίς καν να υποπτεύονται ότι πρόκειται για θεολογικό τζόγο και φτηνό εμπόριο ελπίδας, που εξυπηρετεί θαυμάσια την θεολογική αυτοκρατορία της Βίβλου. Υπάρχουν όμως και οδυνηρά όρια κι αυτά είναι οι πλανητικές αντοχές!
Αν λοιπόν θέλουμε να βρεθούμε ανάμεσα σ’ εκείνους που νοιάζονται λίγο για την πραγματική ιερότητα, τον μοναδικό και αληθινό θεϊκό μας κόσμο, τότε πρέπει να αντέξουμε τον πόνο της θρησκευτικής απομυθοποίησης και να ξανασκεφτούμε την αφελή συμμετοχή μας στο φουσκωμένο, αρχαίο ποτάμι της παγκόσμιας θρησκοληψίας.

Ο θρησκευτικός σκοταδισμός μας έφερε στο χείλος της καταστροφής, αχρηστεύοντας την νοημοσύνη μας και κάθε ουσία γνώσης και παιδείας. Συντηρώντας τις δεισιδαιμονίες μας, ορίζουμε και την μορφή του κόσμου μας. Έτσι γεννήθηκαν όλοι αυτοί οι ηλίθιοι εξουσιαστές του κόσμου, που καθημερινά απειλούν με αφανισμό τον πραγματικά θεϊκό αυτόν πλανήτη!
Η εποχή της χαριτωμένης θεολογικής αφέλειας πέρασε. Οι τεράστιες πληγές του φυσικού μας κόσμου, που δημιούργησαν οι μυθομανίες μας, χρειάζονται επειγόντως το βάλσαμο της ιερότητας, που δυστυχώς το κατασπαταλούν οι θεοκάπηλες θρησκείες.
Οι επόμενες ευφυέστατες γενιές, απέχουν μόνο μια ανάσα από μας. Η ευφυΐα τους θα είναι πολλαπλάσια της δικής μας. Η αναλυτική τους ικανότητα εξελιγμένη και πολύπλευρη. Οι αργόσυρτοι ρυθμοί της γνώσης, είναι ήδη παρελθόν. Σήμερα, οι φιλομαθείς άνθρωποι, εξοπλισμένοι με ένα "σκάφανδρο" πρωτοφανών βοηθημάτων, μετεωρίζονται ήδη με άνεση, πάνω από την άβυσσο της ιστορίας και της γνώσης, χωρίς καθόλου να διστάζουν! Σύντομα αναρίθμητοι ψεύτικοι θεοί, θα "καούν" μπροστά στο εξερευνητικό στόχαστρο των ερωτήσεων τους.
Μία είναι λοιπόν η δύναμη που μπορεί να προλάβει αυτή την πνευματική μας απολίθωση και να διασώσει την αξιοπρέπεια της πνευματικής μας ελευθερίας... η μεθοδική βάσανος της αμφισβήτησης!
Καμιά αλήθεια δεν φοβάται τις ερωτήσεις. Μόνο οι ψεύτες δυσανασχετούν στον έλεγχο των «αληθειών» τους! Ερωτήσεις λοιπόν, η Λυδία λίθος[21] της γνώσης. Επίγνωση που θα προκύψει απ’ την καθαρή προσωπική βεντέτα με τα αινίγματα και τους θρησκευτικούς γρίφους, οι ερμηνείες των οποίων δεν θα νοθεύονται από εκφοβισμούς και ευφυείς αλληγορίες, όσο κι αν αυτές φαίνονται θεϊκές και καλοπροαίρετες. Οι άμετρες υποσχέσεις, και ο εκφοβισμός, είναι ο ολισθηρός δρόμος της μαγείας. Η θρησκευτική γοητεία, είναι η σίγουρη πύλη της ομαδοποίησης και η αφετηρία του αφανισμού της προσωπικότητας μας.
Έχουμε ανάγκη λοιπόν από ποιοτικές ερωτήσεις. Ερω­τήσεις που με τους πιο αξιοπρεπείς τρόπους, θα ελέγξουν σε βάθος την ουσία των θρησκευτικών μας δεδομένων. Ερωτήσεις που θα γεννηθούν μέσα απ' την ιστορική μνήμη, την βασική προϋπόθεση μιας ολοκληρωμένης νοημοσύνης. Η κατανόηση των παθημάτων μας και η απομυθοποίηση της συμπεριφοράς του κάθε ασθενοποιού θεραπευτή, και του κάθε τραυματοποιού σωτήρα, είναι ο καλύτερος σύμμαχος στην συνεχιζόμενη επική μας αναμέτρηση, με τους γίγαντες της ιστορικής απάτης. Με την αφυπνιστική, διδακτική και σωφρονιστική δύναμη της ιστορική μνήμη, έχει κανείς την δυνατότητα να ξεφύγει απ’ τον χαμηλό ορίζοντά του ολιγόβιου ανθρώπου και να προσθέσει στο ανάστημά του, τους πνευματικούς γίγαντες του παρελθόντος!

8)Τέλος θα θέλαμε μέσω αυτής της συνέντευξης να στείλετε ένα μήνυμα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας


Μη τους φοβάστε... ... αναχαιτίστε τους!
Οι αναρίθμητες απρέπειες τους είναι, μπροστά μας. Αντιδράστε καταγγέλλοντας λεπτομέρειες από την καθαγιασμένη δεισιδαιμονία του.
Το χυδαίο κορμί την θρησκευτικής υποκρισίας, όζει δύσοσμα από σήψη και διάλυση που αν δεν παραμερισθεί εγκαίρως, θα δηλητηριάσει μέχρι θανάτου την
νοημοσύνη των επερχόμενων γενεών! Μη τους φοβάστε λοιπόν αναχαιτίστε τους! Πως; Απομυθοποιώντας τους!
Δεν υπάρχει αθλιότερη εξουσία από την ψευδο-αγαθόγλωσση θρησκεία! Αυτή είναι
η υπερκείμενη των πάντων εξουσία! Αυτή κατάτρωει την νοημοσύνη μας δικτυωμένη μέσα σε ολόκληρο τον κοινωνικό μας ιστό!
Διαβάστε το σχετικό μου άρθρο για την απομυθοποίηση της Αγίας Μαρκέλλας στον δικτυακό μου τόπο www.greatlie.com Σας δείχνω τον δρόμο, βρείτε τον τρόπο
και αντιδράστε.
Οι αμέτρητου βάθους και φαντασίας ψεύτες και η Αγία Μαρκέλλα της Χίου!

Το εμπόριο δεισιδαιμονίας, είναι σήμερα ζωντανή πραγματικότητα και συνέχεια της αρχαιότερης πνευματικής απάτης. Παρά την ψευδαίσθηση προόδου που δίνει η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι κάθε λογής μεταφυσικές απάτες παραμένουν μια ύπουλη παγκόσμια απειλή, που ευνουχίζει τον ορθολογισμό εμποδίζει την κοινωνική πρόοδο και απειλεί τελικά με αφανισμό τα πνευματικά επιτεύγματα του πολιτισμού μας. Η έξαρση της δεισιδαιμονίας, είναι σοβαρότατο σύμπτωμα κοινωνικής παρακμής, αλλά και εργαλείο μαζικής αχρήστευσης των λαών. Χρέος όλων των φιλοπρόοδων και αξιοπρεπών ανθρώπων είναι, να αντιτάσσονται με κάθε τρόπο στην πνευματική αγυρτεία, ματαιώνοντας το δόλιο εμπόριο επίπλαστης ελπίδας και την εκμετάλλευση των μεταφυσικών φόβων, από τους παραγωγούς, διαφημιστές και διακινητές τέτοιων ιδεών.
Δυστυχώς το οργανωμένο κράτος, δείχνει ανεξήγητη ανοχή στις δραστηριότητες αυτές. Η ανεξέλεγκτη αύξηση της παντοειδούς δεισιδαιμονίας και η γενικευμένη δια της σιωπής σύμπραξη και νομιμοποίηση, μας αναγκάζει να ανακοινώσουμε την ίδρυση Πανελλήνιου Συνδέσμου κατά της δεισιδαιμονίας και επιστημονικών απομυθοποιήσεων με το όνομα "Σύνδεσμος Σκεπτικιστών Ελλάδος". Σκοπός του είναι: να διδάξει και να εμπνεύσει απομυθοποιητική διάθεση, σε όλους τους φιλαλήθεις Έλληνες και το σημαντικότερο, να ενθαρρύνει τη συσπείρωση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, στην κατεύθυνση δημιουργίας, συλλογής και δημοσιοποίησης αποκαλυπτικού, απομυθοποιητικού υλικού. Έχομε την πεποίθηση ότι έτσι θα συμβάλουμε αποφασιστικά στην αποκάλυψη κάθε λογής αγυρτείας.
Ο σύνδεσμος έχει πάρει ήδη μορφή με την ύπαρξη ιδρυτικής επιστημονικής ομάδας με έργο στην κατεύθυνση αυτή στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός μας είναι να ενθαρρύνομε τη σύσταση ανάλογων επιστημονικών ομάδων και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, με σκοπό τον επιστημονικό έλεγχο των μεταφυσικών ισχυρισμών και την αποκάλυψη της πραγματικής φύσης των υποτιθέμενων "θαυμάτων"! Ελπίζομε, πως και μόνο ο φόβος της ενδεχόμενης δημόσιας αναμέτρησης με την επιστημονική κριτική από μία συγκροτημένη ομάδα αμερόληπτων επιστημόνων, θα περιορίσει τις εύκολες θεουργίες και τις ανεξέλεγκτες δημόσιες επιδείξεις μεταφυσικών θεατρινισμών των επιτήδειων, που δυστυχώς εντελώς ανεμπόδιστα λυμαίνονται τη φυσιολογική ευπιστία και τη φιλοθεΐα των απλοϊκών ανθρώπων.
Φίλοι του συνδέσμου, θεωρούνται εξαρχής όλοι όσοι επιθυμούν τον έλεγχο της κάθε λογής δεισιδαιμονίας και διαδίδουν το απελευθερωτικό σκεπτικό του συνδέσμου. Την ιδιότητα του μέλους, θα μπορούν να αποκτήσουν όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλουν ουσιαστικά στην αποκάλυψη κάποιας υπερβατικής δεισιδαιμονίας ή θαυματοπλασίας από τις αναρίθμητες που μας περιστοιχίζουν! Στις επιστημονικές ομάδες του Συνδέσμου μπορούν να ενταχθούν, χωρίς απαραίτητα να κοινοποιηθεί η ιδιότητά τους αυτή, όσοι έχουν τα απαραίτητα επιστημονικά προσόντα ή έχουν επιδείξει ανάλογο απομυθοποιητικό έργο!


Συνδεσμος Σκεπτικιστών Ελλάδος» -επιστημη κατα δεισιδαιμονίας-
«Ασυγχώρητον, με παντοειδείς δόλους να υπερασπίζεται η θρησκεία πλαστά

θαύματα και πάσης λογής ανομήματα»...
Αδαμάντιος Κοραής

Καλόπουλος Μιχάλης

Για να απαλλαγείτε οριστικά από τα εκβιαστικά θρησκευτικά διλήμματα.
Για να γνωρίσετε τις απαρχές της αντιπαλότητας, που κατατρώει τον πολιτισμό μας.
Για να κατανοήσετε τις απίστευτες μεθοδεύσεις και τα υλικά των βιβλικών θαυματοποιών!
Για να απαντήσετε σε όλες σχεδόν τις θεολογικές σας ενστάσεις και απορίες.
Η γνώση είναι... η καλύτερη εκδίκηση!
KALOPOULOS_TA_BIBLIA2

Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310-770100
Ξεναγηθείτε με διασκεδαστικό και σαφή τρόπο, στα πλέον απίστευτα μυστήρια της θεολογικής μαγείας, και ανακαλύψτε την γέννηση της σημερινής αθλιότητας, στα χέρια εκείνων... που λατρεύτηκαν σαν άνθρωποι του θεού!
Επιτέλους… ένα έργο που ξεκλειδώνει μεθοδικά τα μυστήρια ολόκληρης της Βίβλου!
Μιλήστε με τον ίδιο τον Μ. Καλόπουλο στο 2310-770100

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΑΣ.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ.
ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ.
Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΦΑΓΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2000 ΧΡΟΝΙΑ.ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ!
Επισκεφθείτε την σελίδα και ψηφίστε.
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΑΣ
http://www.agnooumenoi74.gr/

Ψηφοφορία για τη Γενοκτονία των Αρμενίων on line - Armenian Genocide Αρμένιοι της Ελλάδας,του κόσμου,Έλληνες της γης,επιτεθείτε ψηφίζοντας!!!!!

Μέχρι στιγμής η ψηφοφορία δέχεται επίθεση από Τούρκους και Τουρκόφιλους,με αρνητικό αποτέλεσμα κατά της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ!!!!!
Αύριο θα θέσουν ψηφοφορία και για την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ,θα κάνουν επίθεση στην ψηφοφορία για να έχουν πάτημα να λένε ότι δεν έγιναν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ!!!!!!!
 
Ψηφοφορία για τη Γενοκτονία των Αρμενίων on line - Armenian Genocide
MSNBC is doing a survey whether the Armenian Genocide should be recognized or not. As of a few minutes ago the numbers showed Yes 20%, No 80% !
The Turks have mobilized a global campaign to shift results towards No but we can let them. The Armenian Genocide is a historical fact, along with other many other crimes against humanity of behalf of the Turks, and it should be recognized.

Please vote ' YES ' at the below link and send it to everyone you know.
* Όποιοι/ες θέλουν ας ψηφίσουν για την τουρκική γενοκτονία των Αρμενίων

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

"εν ουδεμία περιπτώσει απώλεσαν το θάρρος των και την πίστιν προς τα ιδεώδη της Φυλής".

Η άγνωστη δράση του Α/Γ "ΛΕΣΒΟΣ"

Το μόνο πλοίο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που βρέθηκε στη Κύπρο κατά τη τουρκική εισβολή το καλοκαίρι του 1974 ήταν το αρματαγωγό "ΛΕΣΒΟΣ" (L-172) τύπου 511. Το "ΛΕΣΒΟΣ" με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Ελευθέριο Χανδρινό, ΠΝ απέπλευσε από το Λουτράκι Κορινθίας στις 13/7/1974 και ώρα 22:00 μεταφέροντας 500 άνδρες της ΕΛΔΥΚ, οι οποίοι θα αντικαθιστούσαν παλαιότερους συναδέλφους τους. Την παραμονή της εισβολής 19/7 και ώρα 05:00 αποβίβασε τους στρατιώτες στο λιμάνι της Αμμοχώστου αλλά δεν εκφόρτωσε πυρομαχικά του ΣΞ γιατί, όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αξιωματικός της ΕΛΔΥΚ δεν ήταν απαραίτητα, επειδή από πρόσφατες επιχειρήσεις είχε περισυλλέγει μεγάλη ποσότητα όπλων και πυρομαχικών, ενώ επιβιβάσθηκαν αυτοί που θα επαναπατριζόταν.
Την επομένη το πρωί, 20/7 ο Κυβερνήτης πληροφορήθηκε από τη κυπριακή ραδιοφωνία την είδηση της τουρκικής επιθετικής ενέργειας και της απόβασης, ως και την κήρυξη γενικής επιστράτευσης από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Από το ΓΕΝ διατάχθηκε να επιστρέψει και να αποβιβάσει τους 450 επαναπατρισθέντες στρατιώτες στην Πάφο, με κίνδυνο να προσβληθεί από την Τουρκική Αεροπορία. Την 14:00 της 20/7, το πλοίο έφθασε στην Πάφο και άρχισε η αποβίβαση των οπλιτών με τρία αποβατικά πλοιάρια (ΑΒΑΚ). Ο έφεδρος λοχίας Δ. Πλέσσας θυμάται: "O επικεφαλής αξιωματικός μας, αντισυνταγματάρχης Στραυρόπουλος, μας ζήτησε όταν αποβιβαστούμε στη Πάφο, για το ηθικό των Κυπρίων να τους πούμε ότι είμαστε ελληνικός στρατός που δήθεν ήρθε από την Ελλάδα. Πράγματι, κάναμε μια θεαματική απόβαση με σχοινιά και ΑΒΑΚ, ενώ το αρματαγωγό χτύπησε το μιναρέ του τζαμιού στο τουρκοκυπριακό θύλακα".
Ο Διοικητής της Εθνοφρουράς Πάφου ζήτησε από τον Κυβερνήτη, μέσω του ραδιοτηλεφώνου, να προσβάλλει με το πυροβολικό του πλοίου, το φρούριο της Πάφου και συγκεκριμένα τον θύλακα Μουττάλου, στον οποίο ήταν συγκεντρωμένες μεγάλες τουρκικές δυνάμεις (δύο τάγματα), με άριστο εξοπλισμό. Ο Κυβερνήτης Χανδρινός, ελλείψει πληροφοριών από ΓΕΝ, εάν η Ελλάδα είχε εμπλακεί σε εχθροπραξίες με την Τουρκία λόγω της εισβολής και επειδή η κατάσταση επέβαλλε την πλήρη σιγή ασυρμάτου και μέσων επικοινωνίας με το κέντρο, βρέθηκε προ του σοβαρού διλήμματος εάν θα υλοποιούσε το αίτημα της Εθνοφρουράς περί προσβολής Τουρκικών στόχων, με όλες τις τυχόν επιπτώσεις, ή θα άφηνε στο έλεος των εισβολέων την Πάφο. Ο Χανδρινός, μετά από μία σύντομη εκτίμηση της καταστάσεως και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ισχυρών Τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή, θα σήμαινε μεγάλη αιματοχυσία και ολοκληρωτική κατάληψη της Πάφου, αποφάσισε την προσβολή των στόχων που του υποδείχτηκαν, με τον διαθέσιμο ανεπαρκή οπλισμό του πλοίου (πυροβόλα Bofors 40mm), τον οποίον είχαν επανδρώσει και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ, λόγω αριθμητικής ανεπάρκειας του πληρώματος του πλοίου. Επί δύο συνεχείς ώρες το ψυχωμένο και ηρωικό πλήρωμα του Α/Γ "ΛΕΣΒΟΣ" σφυροκόπησε με επιτυχία τον θύλακα (περίπου 900-950 βλήματα), ενώ συνεχίστηκε και η επίθεση από ξηράς με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί ο τουρκικός θύλακας και να διασωθεί η Πάφος.
Στην συνέχεια αφού υπολόγισε τον κίνδυνο προσβολής από την Τουρκική Αεροπορία ακολούθησε Νότια πορεία προς τις Λυβικές ακτές παραπλανώντας τους Τούρκους που είχαν βγει προς αναζήτησή του. Μετά ανέστρεψε και κινούμενος Δυτικά επέστρεψε στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων ήταν η σύγχυση των Τούρκων και η βύθιση του Τουρκικού Α/Τ ΚΟCΑΤEPΕ από μαχητικά αεροσκάφη που το νόμισαν Ελληνικό και υπεύθυνο του επεισοδίου της Πάφου.
Αξίζει να αναφερθεί και η τελευταία παράγραφος του πολεμικού ημερολογίου, ακριβώς όπως διατυπώθηκε απο τον Κυβερνήτη: «..Περαίνων την εν λόγω έκθεσιν, επιθυμώ να αναφέρω ότι ως διαπίστωσα, το ηθικόν του Έλληνος, η ψυχραιμία και η τόλμη αυτού, ευρίσκεται εις υψηλόν βαθμόν. Δεν θα ήτο υπερβολή να γράφω ότι άπαντες οι επιβαίνοντες του πλοίου Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίται εν ουδεμία περιπτώσει απώλεσαν το θάρρος των και την πίστιν προς τα ιδεώδη της Φυλής. Ιδιαιτέρως εθαύμασα το θάρρος των επαναπατριζομένων οπλιτών του Σ.Ξ, οίτινες καίτοι είχαν συνειδητοποιήσει ότι επέστρεφον εις τας οικείας των, με έξαλλον ενθουσιασμόν και αλλαλαγμούς χαράς, εδέχθηκαν την, απο του στόματός μου, πληροφορίαν περί της επανόδου των εις την Κύπρον, προς ενίσχυσιν των μαχομένων συναδέλφων των εναντίον των εχθρών του Γένους».
________
ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΧΡΥΣΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
ΚΑΤΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ.
ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.
Πλάτων Πισατίδης

Η θρησκεία της αγάπης...

Ο..."μέγας" Κωνσταντίνος!!!!!

Διωγμοί των Ελλήνων από τους χριστιανούς επί Κωνσταντίνου!!!!!

http://www.epanellinismos.com/
Παραθέτω,,απόσπασμα από την "ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",βιβλίον όγδοον,εκδόσεων ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ,του Κ.Παπαρρηγόπουλου ο οποίος ήταν όπως φαίνεται και από το ύφος της γραφής του,αλλά και από αυτήν την ομολογίαν του σφοδρότατος υποστηρικτής του χριστιανισμού,άρα και εξωραιστής των ιστορικών γεγονότων της περιόδου κατά την οποίαν η επίθεσις εναντίον του Ελληνισμού,ευρισκόταν στην πιο καίρια φάσιν του!!!Παρόλο που προσπαθεί να αποκρύψει,λοιδωρόντας μάλιστα τους εθνικούς ως ειδωλολάτρας και "εις όργια ελεεινά παρεκτραπέντας"!!!

Στη σελίδα 144,γράφει μεταξύ άλλων:

"...Κατά το προοίμιον τούτο ήθελέ τις νομίσει ότι ο Κωνσταντίνος έμελλεν ήδη να επιβάλη την νέαν πίστιν ως επικρατούν θρήσκευμα και να πατάξη κατά κεφαλής την ειδωλολατρείαν."

Αμέσως συνεχίζει στολίζοντας τον Κωνσταντίνο με "αγαθό" πνεύμα!!!!:

"Αλλ'όχι διότι ο Κωνσταντίνος εν τη εξαιρέτω αυτού συνέσει επιφέρει' "
"Δια των νέων άρα τούτων νόμων,ο Κωνσταντίνος ουδέν άλλο έπραξεν ή να κυρώση την παρ'αυτού ανέκαθεν καθιερωθείσαν ανεξιθρησκείαν,πεπειθώς,ως έλεγεν,ότι αυτή και μόνη αρκεί να επιφέρη εν ειρήνη τον θρίαμβον της αληθείας.
Και όμως η ειδωλολατρεία ήρχισεν έκτοτε να πάσχη συμφοράς,αίτινες,οσημέραι αυξάνουσαι,έμελλον προιόντος του χρόνου,επί των διαδόχων του Κωνσταντίνου,να καταντήσωσιν εις επίσημον κατ'αυτής διωγμόν.Ναι μεν επί του Κωνσταντίνου αυτού διωγμός τοιούτος δεν εγένετο'πάντα όσα μεταγενέστεροι χρονογράφοι,και αυτός ο Ευσέβιος,απέδωκαν αυτώ ως προς τούτο,λογίζονται ήδη ευλόγως ως ανυπόστατα.Αλλ'ουδέν ήττον ποικίλα αίτια επήγαγον έτι αυτού βασιλεύοντος,δια της ακαταμαχήτου των πραγμάτων δυνάμεως,πολλάς εις την αρχαίαν πίστιν ζημίας.Προ καιρού λ.χ. η ειδωλολατρεία είχε πολλαχού παρεκτραπή εις όργια ελεεινά'ταύτα δέξ ανάγκης προεκάλεσαν την επέμβασιν της πολιτικής εξουσίας λόγω δημοσίας ηθικής.Ούτω το εν Αφάκοις του Λιβάνου όρους Αφροδίτης ιερόν,και το εν Αιγαίς της Κιλικίας του Ασκληπιού,κατηδαφίσθησαν διότι ετελούντο εν αυτοίς πράξεις της εσχάτης ακολασίας'ούτω και ο ναός της Αφροδίτης ο κατά την εν Φοινίκη Ηλιούπολιν,κατελύθη,διότι κατήντησε να χρησιμεύη ως πορνείας καταγώγιον.Και έπειτα ο θρησκευτικός των εθνικών ζήλος,όστις ουδέποτε υπήρξε μέγας,οσημέραι εμαραίνετο,και πολλά των ιερών και χρηστηρίων εγκατελείποντο'εγκαταλειφθέντα δε άπαξ ή εγυμνώνοντο των πολυτίμων αυτών σκευών και κοσμημάτων ή και όλως κατεστρέφοντο.Ούτως επί παραδείγματος,ιδρυθείσης μετ'ολίγον της Κωνσταντινουπόλεως,μετεφέρθησαν εις τας πλατείας αυτής και τα παλάτια ο Πύθιος Απόλλων,και ο Σμίνθιος,και ο εν Δελφοίς τρίπους,και αι Ελικωνιάδες Μούσαι και άλλα.Επί πάσιν η λαμπρά προστασία ήν αναφανδόν ήδη απένειμεν ο βασιλεύς εις τους χριστιανούς,ενεθάρρυνεν αυτούς επί τοσούτον ώστε πολλάκις επεχείρησαν οίκοθεν δηώσεις τας οποίας ούτε οι νόμοι ούτε η Κυβέρνησις έτι επέτρεπον.Όθεν έκτοτε δυνάμεθα να υπολάβωμεν τον χριστιανισμόν ουχί μεν νόμω,πράγματι όμως οριστικώς εν τω κράτει κατισχύσαντα."

"Αλλ'ο αρχαίος βίος δεν έμελλε να παραδώση τα όπλα αμαχητί εις τον νέον.Ο χριστιανισμός κατ'αυτήν ταύτην την στιγμήν καθ'ήν ενόμιζεν εαυτόν θριαμβεύοντα,υπέστη κρίσιν δεινήν,ήτις ουδέν άλλο ήτο ή έμμεσός τις αντίδρασις του αρχαίου ελληνισμού.Μη φανή δε παράδοξον διότι λέγομεν ενταύθα τον ελληνισμόν εξανιστάμενον κατά του νέου θρησκεύματος,ενώ προηγουμένως είχομεν παραστήσει αυτόν συμμαχήσαντα μετά του θρησκεύματος τούτου.Η εθνική κοινωνία περιήλθε προς τον χριστιανισμόν εις ποικίλας και πολλάκις αντιθέτους σχέσεις'....."

Ωιμέ,όσο και να προσπάθησε να εξωραίσει και να αποκρύψει τα πραγματικά γεγονότα ο Παπαρρηγόπουλος,του έχει ξεφύγει η Α-ΛΗΘΕΙΑ.
Πιάστε το ύπουλο της "ανεξιθρησκείας",αναρωτηθείτε γιατί τα αγάλματα και τα άλλα πολύτιμα σκεύη των εθνικών,ενώ "ήταν ειδωλολατρικά",στόλισαν τις πλατείες και τα παλάτια της Κωνσταντινούπολης!!!!!!
Πιάστε και το τελευταίο "προηγουμένως είχομεν παραστήσει αυτόν συμμαχήσαντα μετά του θρησκεύματος τούτου"!!!!!!!

Και αναγκαστικά σε μια φράση λέει τα πάντα:
"Η εθνική κοινωνία περιήλθε προς τον χριστιανισμόν εις ποικίλας και πολλάκις αντιθέτους σχέσεις'"!!!!!!
Πλάτων Πισατίδης
 

"Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας"...

"Αλλ' επανέλθωμεν εις τα γεγονότα του πραγματικού βίου.Είδομεν πως ο Θεοδόσιος ο μέγας εξετέλεσεν εν Κωνσταντινουπόλει το κατά των αιρετικών διάταγμα αυτού. Τα αυτά ενηργήθησαν δι' επιτρόπων του βασιλέως εις όλας τας πόλεις της ανατολής όπου ιδίως ήκμαζεν ο αρειανισμός. Ουδέ περιωρίσθη ο βασιλεύς εις το να αποδώση τοις ορθοδόξοις όλας τας εκκλησίας και όλα τα ιερά ιδρύματα και κτήματα,αλλά,δια πολλών ετέρων θεσπισμάτων,οσημέραι αυστηρότερος προς τους αιρετικούς δεικνύμενος,πρώτον μεν αφήρεσεν από αυτών άπαντα τα πολιτικά δικαιώματα,έπειτα απεστέρησεν αυτούς του δικαιώματος του διαθέτειν,τελευταίον κατεδίκασε πολλούς εις εξορίαν,επιβαλών κατά τινων μάλιστα και την του θανάτου ποινήν. Συγχρόνως εξέδωκε νόμους αυστηρούς,δι' ών αφηρείτο εκ μέσου νυν μεν τούτο,νυν δ' εκείνο του αρχαίου ελληνικού βίου και ιδίως του αρχαίου ελληνικού θρησκεύματος. Ο Θεοδόσιος κατήργησεν εν έτει 394,δια νόμου,τον μέγαν ολυμπιακόν αγώνα,κατά την 293 Ολυμπιάδα αφ' ής ενίκησεν ο Κόροιβος' και εξέλιπεν ούτω τότε δια παντός η επιφανεστάτη εκείνη των αρχαίων ελληνικών πανηγύρεων. Ωσαύτως,επί βαρυτάταις χρηματικαίς ζημίαις και ύστερον επί ποινή θανάτου,απηγορεύθησαν αλληλοδιαδόχως αι εν ημέρα και εν νυκτί θυσίαι,αι ιεροσκοπίαι,η των ειδώλων λατρεία,η εις τους ναούς είσοδος και εν γένει πάσα δημοσία και απόρρητος τελετή του αρχαίου θρησκεύματος. Καθώς δε συνήθως συνέβαινε περί τα τοιαύτα η εκτέλεσις των νόμων τούτων υπερέβαλε πολλάκις και αυτήν αυτών την δεινήν αυστηρότητα. Οι κατά τας επαρχίας εξηγριωμένοι όχλοι,μη αρκούμενοι εις την κατάργησιν της λατρείας,ήθελον να καταστρέψωσι και αυτά τα οικοδομήματα εντός των οποίων αύτη ετελείτο. Αι πολιτικαί αρχαί ηναγκάζοντο να ενδώσωσιν ή έβλεπον αδιαφόρως την τοιαύτην των μνημείων εκείνων κατεδάφισιν. Τινές δε των επισκόπων και οι πλείστοι των μοναχών συνετέλουν προθυμότατα εις τον όλεθρον τούτον. Εις μάτην διεμαρτύροντο οι εθνικοί' εις μάτην ο περιώνυμος σοφιστής Λιβάνιος,επ' ελπίδι του να συγκινήση την ψυχήν του Θεοδοσίου,περιέγραφεν υπερβολικώτερον ίσως της αληθείας τα παθηματα του αρχαίου θρησκεύματος,λέγων προς τοις άλλοις' <οι δε μελανειμονούντες ούτοι...θέουσιν εφ' ιερά,ξύλα φέροντες και λίθους και σίδηρον,οι δε,και άνευ τούτων,χείρας και πόδας...των πρώτων δε κειμένων,δρόμος επί τα δεύτερα και τρίτα' τολμάται μεν ούν καν ταις πόλεσι' το πολύ δε εν τοις αγροίς...χωρούσι τοίνυν δια των αγρών ώσπερ χείμαρροι κατασύροντες δια των ιερών τους αγρούς.> Η φωνή αυτού δεν εισηκούσθη και το έργον της καταστροφής εκηκολούθησε. Τότε ανετράπη εκ βάθρων ο εν Αλεξανδρεία περίφημος ναός του Σεράπιδος,πάλαι ποτέ οικητήριον των επιστημών,και σώζων έτι κατά τους χρόνους τούτους τινά της αρχαίας σοφίας ίχνη. Τότε κατηδαφίσθη ο εν Απαμεία περικαλλής του Διός ναός. Τότε ηφανίσθησαν πλείστα άλλα της τέχνης αριστουργήματα ιδίως εν Συρία και εν Αιγύπτω' εις την ενταύθα Ελλάδα κατ' ευτυχίαν δεν φαίνονται τα τοιαύτα γενόμενα,ίσως διότι οι εθνικοί ήσαν ενταύθα πολλοί έτι και ισχυροί,ώστε οι του νέου δόγματος οπαδοί δεν ετόλμων να επιτεθώσι κατ' αυτών τοσούτον απροκαλύπτως.
Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας,....."
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Βιβλίον όγδοον,σελ.264,265,266
Κ.Παπαρρηγόπουλος.

Η αγάπη των Βυζαντινών για τους Έλληνες!!!!!!

«Επειδή μερικοί συνελήφθησαν (αν και αξιώθηκαν το χριστιανικό βάπτισμα) διακατεχόμενοι από την πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν τον φιλάν­θρωπο (βιβλικό) θεό (μας)... Αυτοί θα υποβληθούν στην αντί­­στοιχη τιμωρία και μάλιστα με πνεύμα επιεί­κει­ας (!) αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβλη­θούν στην έσχατη των ποινών. Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάπτισμα, θα πρέπει να παρου­σιαστούν στις ιερότατες εκκλησίες μας, μαζί με τις συζύγους και τα παιδία τους και μαζί με όλους του οίκου τους, για να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών. Αφού διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα. Διαφορετικά ας γνω­ρί­ζουν ότι αν παραμελήσουν να το κάνουν (να ζητήσουν δηλαδή μόνοι τους το σωτήριο βάπτισμα!) δεν θα έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα, ούτε θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες περιούσιας, ούτε κινητής, ούτε ακίνητης. θα τουσ αφαιρεθουν τα παντα και θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια και επιπλέον, θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε δε κάθε μάθημα (κλείσιμο σχολών!), που διδάσκεται από όσους πάσχουν από την νό­σο και την μανία (μάθησης!) των ανόσιων Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι διδάσκουν, να μη μπορούν πια να διαφθείρουν της ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες. Αν (λοιπόν) φανεί κάποιος τέτοιος άν­θρω­πος και δεν τρέξει στις εκκλησίες μας, μαζί με όλους τους συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμω­ρηθεί με τις προαναφερθείσες ποινές.
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.10 
 

Ο εκ των τριών ιεραρχών "Φιλέλλην",Ι.Χρυσόστομος!

Ο ΦΙΛΟΒΑΡΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: «Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα... Ούτος ο (πιστός) βάρβαρος, την οικου­μένη ολάκερη κατέλαβε... και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου (του πιστού βάρβαρου) καθ� έκαστη λαμπρότερα γίνονται» Ι. Χρ εισ ιωαννην 59.31.33 
 

Εσείς τι είστε;

Εσείς τι είστε;
«Δεν θα έλεγα αυτά τα λόγια, αν δεν φρόντιζα υπερβολικά για όλη την Ελλάδα εν γένει, γιατί και εγώ είμαι Έλληνας από παλαιά και δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω την Ελλάδα υποδουλωμένη αντί ελευθέρας» Είπε ο Αλέξανδρος Α', βασιλιάς της Μακεδονίας, πριν από τον Μ. Αλέξανδρο, πριν από τον Φίλιππο. «Τους ασεβείς και καταραμένους αυτούςΕλληνιστές, και με φωτιά και με ξίφος και με πνιγμό και με κάθε τρόπο θανατώστε τους. Μαστιγώστε , φυλακίστε, κόψτε τους τη γλώσσα, ύστερα το χέρι και αν επιμένουν, τότε στείλτε τους στο βυθό της θάλασσας. Είμαι χριστιανός, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλλην. Αν με ρωτήσει κανείς τι είμαι, απαντώ Χριστιανός είμαι.» (Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος)
 

ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ:Δεν είστε Έλληνες,γιατί το λέει ο ΠατροΚοσμάς σας!Το δέχεστε;«Αδελφοί μου, έμαθα πως με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθε Έλληνες,
δεν είσθε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ' είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί...
»
ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
 

Το αίμα του...Χριστού της Αγάπης επί των Ελλήνων!


Να οι πρόγονοι του Τζεσσούα(ΧΡΙΣΤΟΥ).

23 Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ων καθώς ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί, Μτ 13:55, Ιω 6:42
24 του Ματθάτ, του Λευΐ, του Μελχί, του Ιαννά, του Ιωσήφ,
25 του Ματταθίου, του Αμώς, του Ναούμ, του Εσλί, του Ναγγαί,
26 του Μαάθ, του Ματταθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήφ, του Ιούδα,
27 του Ιωαννά, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί,
28 του Μελχί, του Αδδί, του Κωσάμ, του Ελμωδάμ, του Ηρ,
29 του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρείμ, του Ματθάτ, του Λευΐ,
30 του Συμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάν, του Ελιακείμ,
31 του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Ναθάν, του Δαβίδ,
32 του Ιεσσαί, του Ωβήδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασσών,
33 του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Εσρώμ, του Φαρές, του Ιούδα,
34 του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχώρ, Γεν 11:10
35 του Σερούχ, του Ραγαύ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά,
36 του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σημ, του Νώε, του Λάμεχ,
37 του Μαθουσάλα, του Ενώχ, του Ιαρέδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν,
38 του Ενώς, του Σηθ, του Αδάμ, του Θεού. Γεν 5:3
ΛΟΥΚΑΣ,κεφ.3
 

Οι καθαρόαιμοι χριστιανοί και οι...προσήλυτοι!

"Κατ'αρχάς οι απόστολοι δεν εκήρυττον τον Χριστόν,τον υιόν του Θεού,ειμή εις μόνους τους Ιουδαίους'οι δε μη Ιουδαίοι,ίνα γίνωσι δεκτοί εις τους κόλπους της εκκλησίας,ώφειλον προηγουμένως να πρεσβεύσωσι το μωσαϊκόν θρήσκευμα......
....οι Ιουδαίοι χριστιανοί ήλεγξαν τον Πέτρον δια τούτο,αξιούντες 'ότι προς άνδρας ακροβυστίαν έχοντας εισήλθε και συνέφαγεν αυτοίς.'"

Και αυτό:
"...Το Ιουδαϊκόν έθνος ήτο τοσούτον προσηλωμένον εις τα ήθη και εις τους τύπους του ιδιάζοντος αυτού βίου,ώστε απέφευγε πάσαν προς τους ξένους οικειότητα ως μιασματικήν'οι δε ξένοι ανταπέδιδον εις τους Ιουδαίους τα ίσα,μισούντες αυτούς και απεχθανόμενοι'εντεύθεν σφόδρα ευάριθμοι υπήρξαν οι δια της περιτομής γενόμενοι πλήρεις και ακριβείς προσήλυτοι.Αν λοιπόν υπερίσχυεν η κατά πρώτον τεθείσα αρχή,ότι δια να γίνη τις χριστιανός έπρεπε να είναι ή να γίνη Ιουδαίος,ο χριστιανισμός ήθελεν απαντήσει περί την διάδοσιν αυτού ανυπέρβλητα προσκόμματα....."
"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Κ.Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον όγδοον,κεφ.Β',σελ. 110-115,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ. 
 

Χριστιανισμός και Ελληνισμός: Ποιά η σχέση μεταξύ τους;;;

Ας αφησουμε τα γραπτα της ορθοδοξης εκκλησιας να μιλησουν απο μονα τους:

Στις 25 Ιανουαρίου, του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού στον μικρό εσπερινό ψαλλεται:
"Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε Γρηγόριε,... εξήρανας την μωρίαν ΕΛΛΗΝΩΝ και το ψεύδος..."

(Μικρός Εσπερινός, σελ. 203)


Στις 17 Ιουλίου της Μαρίνας της μεγαλομάρτυρος:
"... ανδρικώ φρονήματι ηυτομόλησας και των ΕΛΛΗΝΩΝ σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας".

Στις 23 του ίδιου μήνα, του Φωκά του ιερομάρτυρος:
"Έρρει των ΕΛΛΗΝΩΝ τα σαθρά πλάνης σεβάσματα και σεσιγήκασι της ματαιότητος άπασαι αι διπλόαι και το ψεύδος αυτών".

Στις 14 Οκτωβρίου, Ναζαρίου και Γεβρασίου, μαρτύρων:
"...ότι πάσαν ΕΛΛΗΝΩΝ απετέφρωσαν μανίαν...".Και βέβαια πάντα υπάρχει και το:"Χαίρε, Σιών, αγία μήτηρ των εκκλησιών, θεού κατηκητήριον".


"Εξέστησαν δαίμονες και Ελληνες οι άθεοι" (Κανόνας, Ωδή ε΄, σελ. 65))

Μανίας ελληνικής το φρύαγμα κατεπατήσατε" (Κανόνας, Ωδή α΄, σελ. 91).

"Σοφία κρείττονι καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων, θεαρχικώ σθένει απεμώρανας" (Κανόνας, Ωδή δ΄, σελ. 84, 22 Μαρτίου).

"Μάρτυρες Χριστού πανεύφημοι κατακρατούσης ποτέ της Ελλήνων σκαιότητας και ωθούσης άπαντας προς αθέμιτα βάραθρα" (Εσπερινός, σελ. 111, 28 Απριλίου)

"Θείου Πνεύματος τη φωταυγία, σκότος έλυσας πολυθεϊας και κατήργησας Ελλήνων μυθεύματα" (Ορθρος, σελ. 42, 10 Μαϊου)
"Σταθηράν επιδεικνύμενος την ένστασιν, Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς
ανδρείως κατήσχυνας" (Κανόνας, Ωδή ζ΄, σελ. 104)

"Σοφία Θεού, Ιουστίνος ο σοφός, κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανεν φιλοσοφίαν εν χάριτι" (Κανόνας, Ωδή ζ΄, σελ. 8, 1 Ιουνίου)

"Των τυράννων ήλεγξας τας πονηράς επινοίας και Ελλήνων ήσχυνας την αθεώτατην πλάνην"
(Κοντάκιο κανόνα, σελ. 69, 18 Ιουνίου)

"Ανδρικώ φρονήματι ηυτομόλησας και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας" (Αίνοι, σελ.94, 17 Ιουλίου)

"Έρρει των Ελλήνων τα σαθρά πλάνης σεβάσματα και σεσιγήκασι της ματαιότητος άπασαι αι
διπλόαι και το ψεύδος αυτών" (Κανών, ωδή η΄, σελ. 122, 23 Ιουλίου)

"και θεούς εξηφάνισας των Ελλήνων δυνάμει του πνεύματος" (Κανόνας σελ. 126, 23 Αυγούστου)

"Σοφίαν ευράμενος, την ενυπόστατον απεμώρανας Ελλήνων την σοφίαν" (Κανών, ωδή α΄, σελ. 134)

"Οι των Ελλήνων σοφοί ηττηθέντες τοις σοφοίς δόγμασιν" (Κανόνας, Ωδή ε, σελ. 137, 22 Σεπτεμβρίου)

"Σοφώτατα της Ελληνικής κατεφρόνησας σοφία, ένδοξε" (Ωδή η΄, σελ. 15, 2 Οκτωβρίου)
"Καταπτύσας των στωικών φιλοσόφων, των απορρήτων μυστηρίων γνώστης εγένετο" (Δοξαστικό εσπερινού, σελ. 16, 3 Οκτωβρίου)

"ότι πάσαν Ελλήνων απετέφρωσεν μανίαν" (Οίκος, σελ. 82, 14 Οκτωβρίου)

"Πάσαν πλάνην των Ελλήνων έλεγξας" (Εξαποστειλάριον, σελ. 88, 15 Οκτωβρίου)

"Οθεν προ των Ελλήνων μανία, πάλιν δε μετά πότμον, της αιρέσεως ζάλην ελάσαντες" (Κάθισμα, σελ.122, 22 Οκτωβρίου)

"Αίγλην φωτιζόμενος σοφέ, της τρισηλίου λάμψεως, σκότος διέλυσας Ελλήνων δυσφημίας" (Κανόνας, ωδή α, σελ. 182, 30 Οκτωβρίου)

"Μονάδα τρισάριθμον ομολογήσαντες, άγιοι, των Ελλήνων ελύσατε πολύθεον φρόνημα και μωράν σοφίαν" (Εσπερινός, σελ. 106, 15 Νοεμβρίου)

"των γαρ αλιέων ζηλώσας την παρρησίαν και την σκηνορράφων θεολογίαν, την Πλάτωνος μυθολογίαν και την στωικήν φλυαρίαν λόγοις και έργοις κατέρραξε" (Δοξαστικό Εσπερινού, σελ. 122, 18 Νοεμβρίου)

"Των Ελλήνων λιπών άπασαν την ματαιότητα" (Οίκος, σελ. 124, 18 Νοεμβρίου)

"Ευστράτιος, ο της Ελλήνων μυθοπλασίας στηλιτευτής και της χριστιανών θεοσοφίας κήρυξ" (Αίνοι, σελ. 98, 13 Δεκεμβρίου)


(καπου στο esoterica.gr τα βρηκα μαζεμενα νομιζω)

Δεν τελειωσαμε εδω...

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με σύσσωμη κατ'; έθιμο τη συμμετοχή της πολιτικής, στρατιωτικής και πνευματικής ηγεσίας του Ελληνικού Κράτους, θα εορτασθεί στις 29 Φεβρουαρίου όπως κάθε χρόνο από της ιδρύσεώς του έως σήμερα την Α΄ Κυριακή της Σαρακοστής, η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, από το 787 μ.Χ. αφ'; ότου η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Ταρασίου διατύπωσε τα κείμενα του Συνοδικού και τα καθιέρωσε ως μέρος της επίσημης ακολουθίας ψάλλονται σ΄ όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες επτά αφορισμοί κατά των Ελλήνων και του Ελληνικού πολιτισμού.


Τα κειμενα αυτα ειναι: 1 «Έτι, τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυπόστατου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ονσίαν αναγκαξομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δέ, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστια-νών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογοϋσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυ­πόστατου θεότητος ανάθεμα τρις».

Δηλαδή ανάθεμα τρεις φορές στους Ορφέα, Θαλή, Αναξίμανδρο, Ανα-ξιμένη, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Εμπεδοκλή, Ήράκλειτο, Αναξαγόρα, Δημόκριτο, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.α..

2 «Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε έτερους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταϊς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρίς».

3 «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ' εαυτών και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τάς πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατο την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον τον Δημιουργού, τον από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξ-ουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρίς».

4 «Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα., ότι τε προύπαρξις εστί των ψυχών, και ουκ εκ τον μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, οτι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ό Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν οτι και η κόλασις ατελεύτητος και ή βασιλεία αΐδιος, διά δε των τοιούτων λό­γων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γινομένοις ανάθεμα τρίς».

5 «Τοις ευσεβείς μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγ­ματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρίς».

6 «Tοις την μωράν των έξωθεν (= Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε με­τεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, η και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύ­τας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρίς».

7 «Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλό­τριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πά­θος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρίς».
(πηγη)
Με λιγα λογια, αναθεματιζεται (αθροιστικα 21!) πολλες φορες η ελληνικη παιδεια. Η παιδεια που διαμορφωσε τον τροπο σκεψης για να πραγματοποιηθει η αναπτυξη ολων των επιστημων και της τεχνολογιας, τεχνολογια που μου επιτρεπει σημερα να γραφω στον υπολογιστη μου και να το διαβαζεις εσυ.

Συνεχιζοντας, οι ρωμαιοχριστιανοι αυτοκρατορες της ρωμαικης αυτοκρατοριας Βαλη και Βαλεντιανο, το 370 μΧ διεταξαν:
«...να σταματήσουν οι δραστηριότητες των αστρολόγων [mathematici]... δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή νυχτερινές» Pierre Chuvin, «Οι τελευταίοι Εθνικοί», σελίδες 66-67, εκδόσεις «Θύραθεν» - Harvard University Press, Θεσσαλονίκη 2003.

Ο κανόνας ΞΑ΄ της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου (691 μ.Χ.) «...και εμποδίζει να μη γίνωνται οι Κληρικοί και Ιερείς μάγοι, ή επαοιδοί, ή μαθηματικοί, ή αστρολόγοι.» «Πηδάλιον», ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες, υπό Αγαπίου ιερομόναχου και Νικόδημου μοναχού, κανών ΞΑ΄ της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου, συμφωνία, σελίδα 274, εκδόσεις «Παπαδημητρίου», δωδέκατη έκδοση, Αθήνα 1998.

«Αλλά και για τους αστρολόγους είχαν μεγάλο μίσος. Γι' αυτό και ο αξιωματούχος που ήταν αρμόδιος για τους κλέφτες τους βασάνιζε χωρίς κανέναν άλλο λόγο και, αφού τους μαστίγωνε αλύπητα στη ράχη, τους έβαζε πάνω σε καμήλες και τους διαπόμπευε σ' όλη την πόλη, γέρους ανθρώπους και γενικά αξιοσέβαστα πρόσωπα, κι ας μην είχε να τους προσάψει καμιά άλλη κατηγορία, παρά μόνο ότι ήθελαν να καλλιεργούν την επιστήμη των άστρων σ' έναν τόπο σαν κι αυτόν».Προκόπιος, «Ανέκδοτα ή Απόκρυφη Ιστορία», 11. 35-41, σελίδα 87, εκδόσεις «Άγρα».Επισης, ο 'Γρηγόριος ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως' αναφερει: «Και η κατά καινοτομίαν παρά ταύτα εισαχθείσα των παλαιών Ελληνικών ονομάτων επιφώνησις εις τα βαπτιζόμενα βρέφη των πιστών, ως ηκούσαμεν, λαμβανομένη ως μια καταφρόνησις της Χριστιανικής ονοματοθεσίας, είναι διόλου απροσφυής και ανάρμοστος όθεν ανάγκη η Αρχιερωσύνη σας να διαδώσητε παραγγελίας εντόνους... (...), δια να λείψη τουντεύθεν και η κατάχρησις αυτή...» Γρηγόριος ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, Πατριαρχική Εγκύκλιος, αωιθ΄ κατά μήνα Μάρτιον. Πηγή: Κ. Θ. Δημαράς, «Ο Κοραής και η Εποχή του», σελίδα 304, εκδόσεις «Ιωάννη Ν. Ζαχαρόπουλου», Αθήνα 1958.
(πηγη)

Απαγορευει δηλαδη να δινονται ελληνικα ονοματα στα παιδια χριστιανων...

Κατα τον 3ο αιωνα μΧ ο Θεοδοσιος επεβαλε διαταγματα συμφωνα με τα οποια υπηρχε η δυνατοτητα δημευσης και απαλλοτριωσης περιουσιων Ελληνων, καθως 'διοτι τετοιου ειδους περιουσια πρεπει να ανηκει στη σεβαστη εκκλησια, επομενως η χριστιανικη θρησκεια θα μπορει να διεκδικησει την περιουσια αυτη για λογαριασμο της'(απιστευτο επιχειρημα!) -Αυτοκρατορων Ονωριου και Θεοδοσιου <<Κωδιξ>>16.10.20.
Παραλληλα, ο προσωπικος ιστοριογραφος τυο Ιουστινιανου, Προκοπιος, επισημαινει:'
Φαινοταν (ο Ιουστινιανος) οτι ειχε σταθερη πιστη στον Χριστο παντοτε με σκοπο τον αφανισμο των υπηκοων του. Διοτι επετρεπε στους ιερεις να παραβιαζουν αφοβα τα δικαιωματα των λλων και τους συνεχαιρε οταν καταληστευαν τους ανθρωπους της περιοχης τους, πιστευοντας οτι ετσι δειχνει ευσεβεια προς τα θεια'-Ανεκδοτα κεφ 13 παρ 4-8

Επι τουρκοκρατιας, οι ρασοφοροι εγιναν φοροεισπρακτορες των σουλτανων, με διοικητικα προνομια (κυβερνηση των Ελληνων εκ μερος των Τουρκων) καθως και με βασικα οικονομικα προνομια, οπως η ακεραιοτητα της εκκλησιαστικης περιουσιας, η οποια και τηρηθηκε...

(οι τελευταιες πληροφοριες αντληθηκαν απο το πραγματικα φοβερο αρθρο του κ. Βασιλειου Μαυροματη στο περιοδικο Δαυλος, τευχος 299, 'Εκκλησια:ο γιγαντιος οικονομικος κολοσσος'. Ενα πολυσελιδο αρθρο με παρα πολλες πληροφοριες, αξιοθαυστη η ερευνα που προηγηθηκε)

Ετσι λοιπον, με ολα αυτα, αποδεικνυεται πως ο χριστιανισμος πολεμησε ενεργα τον ελληνισμο, την ελληνικη παιδεια καθως και οσους δεν ηταν χριστιανοι. Κατι τετοιο ηταν αναμενομενο, καθως ο χριστιανισμος, ως θρησκεια, προσπαθουσε να κρατα κοιμισμενο τον λαο, βυθισμενο στην αγνοια του, ωστε να μπορει να τον μεταχειριζεται ευκολα. Ο ελληνισμος ομως που πρεσβευει την επιστημη και την σκεψη, εναντιων της αγνοιας και των δογματικων αντιληψεων, που διατηρει μια κριτικη και επιστημονικη σταση σε ολα, ακομα και στις θρησκειες, ηταν σαφως ο μεγαλυτερος εχθρος των θρησκειων, αρα και του χριστιανισμου. Ετσι λοιπον, ηταν επιτακτικη η αναγκη καταπολεμησης καθε παραγοντα που θα ξυπναγε τον λαο... Τελικα, χρειαστηκαν πολλα χρονια για να νικηθει εν μερει απο την επιστημη η θρησκεια, ωστε να φτασουμε στο σημερινο επιπεδο. Αλλα υπαρχει πολυς δρομος ακομα...